images
UN
UN
စစ္တပ္က ႏိုင္ငံေတာ္ကို အာဏာလံုးဝ မသိမ္းပါ ႏိုင္ငံ၏အေရးေပၚအေျခအေနဆိုးကို ေျဖရွင္းလြန္ေျမာက္ရန္ အေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အတိုင္း သမၼတႀကီးက တာဝန္ေပးျခင္းမွ်သာ ရွင္းစရာရွိရွင္းၿပီး လြတ္လပ္မွ်တေသာေရြးေကာက္ပြဲႀကီးလာပါမည္
တကၠသိုလ္ျမတ္သူ Thursday, 04 February 2021
၂ဝ၂၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ရက္ေန႔ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႀကီးမားၿပီးအဓိပၸာယ္ ေလးနက္၊ ေကာင္းျမတ္ေသာ အေျပာင္း အလဲႀကီးျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ထိုအေျပာင္း အလဲအေပၚ ဘာမဆိုစဥ္းစားဆင္ျခင္၊ ေလ့လာျခင္းမရွိဘဲ စိတ္ထဲရွိေသာအစြဲမ်ား ျဖင့္ ေကာက္ခ်က္ခ်သူမ်ားက ''စစ္တပ္ က အာဏာသိမ္းလိုက္ၿပီတဲ့''ဟူ၍ မွတ္ယူ ေျပာဆိုၾကသည္။
အမွန္မွာ စစ္တပ္က
အာဏာသိမ္းလိုက္ျခင္း လံုးဝမဟုတ္ပါ
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို နယ္ခ်ဲ႕ပေယာဂ ျဖင့္ လုပ္ၾကံခံရသူ ျမန္မာမ်ဳိးခ်စ္လူ႐ိုး လူေျဖာင့္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္က်ေရာက္ကြၽန္ ျဖစ္ေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံႀကီးကို နယ္ခ်ဲ႕ ေအာက္မွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္၍ လြတ္ လပ္ၿပီး အခ်ဳပ္အျခာအာဏာျပန္လည္ပိုင္ ဆိုင္ေသာျမန္မာတို႔၏ျမန္မာႏိုင္ငံႀကီးျဖစ္ လာေစရန္ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ႏွင့္အတူ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံအတြက္၊ ႏိုင္ငံ သားမ်ားအတြက္၊ ႏိုင္ငံအခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ျပန္လည္ရရွိ႐ံုမွ်မက ထာဝရတည္တံ့ခိုင္ျမဲ ေရးအတြက္ နယ္ခ်ဲ႕ကိုတိုက္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကို ျမန္မာတို႔သာလွ်င္ျပန္ပိုင္ရန္ အသက္ ေပးရင္းႏွီးတိုက္ခိုက္ကာကြယ္မည့္ အမ်ဳိး သားေရးဇာတိမာန္၊ ဇာတိေသြးျပည့္ဝေသာ တပ္မေတာ္ကိုတည္ေထာင္ခဲ့သည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ျမန္မာ့လြတ္ လပ္ေရးဗိသုကာ၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ဖခင္ႀကီးျဖစ္သကဲ့သို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း အစရွိသည့္ အမ်ဳိးသားေရးသစၥာေစာင့္သိ ေသာ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ျမန္မာျပည္ေထာင္စု၊ ျမန္မာ့အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ(လြတ္လပ္ေရး)ႏွင့္တကြ ျမန္မာ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတို႔၏ အသက္ အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ခဲ့ၾကသည့္ လြတ္လပ္ေရး၏ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာတို႔၏ သက္ေတာ္ေစာင့္ႀကီးမ်ားျဖစ္ ၾကသည္။
လြတ္လပ္ေရးရၿပီးရက္ပိုင္းလ ပိုင္းမွာပင္ အာဏာရရွိေရး၊ မိမိတို႔ျပည္ပ မွတင္သြင္းခံယူထားေသာ ေဝဝါးေထြျပား သည့္ႏိုင္ငံေရးဝါဒစံုတို႔ပူးကပ္ကာ အာဏာ လုစစ္ပြဲသို႔မဟုတ္ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးကို ဖန္တီးခဲ့ရာယေန႔တိုင္ေရေကာင္း၊ေျမေကာင္း၊ ေရႊေငြေက်ာက္သံပတၱျမားေကာင္း၊ ေျမေပၚ ေျမေအာက္၊ ေရေပၚေရေအာက္သယံဇာတ ပစၥည္းအရင္းအျမစ္ေပါၾ<ြကယ္ဝပါလ်က္ ကြၽန္ဘဝတြင္ ႏွစ္ ၁ဝဝ ေက်ာ္၊ ျပည္တြင္း စစ္တြင္ ႏွစ္ ၇ဝ ေက်ာ္ မခ်ိမဆံ့ခံစားေနရ၍ လူလံုးမလွ ျဖစ္ေနေသာ တိုင္းရင္းသားစံု ျမန္မာျပည္သူမ်ား လြတ္လပ္ေရးအရသာ မခံစားႏိုင္ၾကေသးေခ်။
လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေသာ္လည္း ျပည္ တြင္းစစ္မီးႀကီးေၾကာင့္ မၿငိမ္းမခ်မ္းျဖစ္ေန ေသာ ႏိုင္ငံ့အေျခအေနတြင္ စီးပြားေရးတိုး တက္ရန္လိုအပ္ေသာ စီးပြားေရးအေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ားျဖစ္သည့္ လမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ား၊ ဆည္ေျမာင္းတာတမံ ေရ ေလွာင္ကန္မ်ား၊ စက္မႈလယ္ယာအဆင့္ ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စက္မႈလုပ္ငန္း တည္ေထာင္ေရးအေျခအေနေကာင္းမ်ားကို ဖဆပလအစိုးရ၊ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ အစိုးရတို႔ တည္ေဆာက္ေပးႏုိင္စြမ္းမရွိခဲ့ ၾကပါေခ်။ ဤအေျခအေနတြင္ ႏိုင္ငံေစ်း ကြက္စီးပြားေရးဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေရး၊ ျပည္နယ္တိုင္းေဒသမ်ား၊ နယ္စပ္ေဒသမ်ားပါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အရယူတည္ေဆာက္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ နယ္စပ္ေဒသမက်န္၊ ေက်းလက္မခ်န္ စီးပြားေရးအေဆာက္အအံုမ်ားျဖစ္သည့္ လမ္း၊ တံတား၊ ဆည္တမံ၊ စက္မႈလယ္ ယာ၊ စက္မႈဇုန္၊ ေဆး႐ံု၊ စာသင္ေက်ာင္း အဖံုဖံုကို လက္ဖ်ားခါေလာက္ေအာင္ တည္ ေဆာက္ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ ကာခ်ဳပ္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊအား ျမန္မာတို႔အတြက္ လြတ္လပ္ ေရးအသီးအပြင့္မ်ားစတင္ခံစားေစႏိုင္ ေအာင္ ဖန္တီးပ်ဳိးေထာင္ေပးသည့္အတြက္ ျမန္မာတို႔က လြတ္လပ္ေရးဥယ်ာဥ္မွဴး အျဖစ္သေဘာထားၾကသည္။ ထိုမွ်မက ႏိုင္ငံေတာ္အေျခခံဥပေဒ (၂ဝဝ၈)ကို ေပၚ ထြန္းေစကာ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေတာ္တည္ ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ခုနစ္ရပ္ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးသျဖင့္ ၂ဝ၁ဝမွ ၂ဝ၁၅ အထိ ပထမသက္တမ္းပါတီစံု ဒီမိုကေရစီအစိုးရေပၚထြန္းေစခဲ့သည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက အာဏာရခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား အေတာ္ပင္ခရီးေရာက္ေစခဲ့ သည္။ ဒုတိယသက္တမ္းငါးႏွစ္ကို အင္န္ အယ္လ္ဒီပါတီက အာဏာရခဲ့သည္အထိ တပ္မေတာ္ကပင္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေပသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရၿပီး ျပည္ တြင္းမွ ႏိုင္ငံေရးဝါဒစံုကြဲ၊ လူစံုကြဲေနသကဲ့ သို႔ ျပည္ပစြက္ဖက္မႈမ်ဳိးစံု၊ က်ဴးေက်ာ္မႈ အဖံုဖံုၾကံဳခဲ့ရေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ကပင္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ခဲ့ေပသည္။ ၁၉၅ဝ တစ္ ဝိုက္တြင္ ႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္း(ရွမ္းျပည္နယ္)ကို အေမရိကန္ပေယာဂျဖင့္ တ႐ုတ္ျဖဴတပ္ မ်ားက က်ဴးေက်ာ္၊ ႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္း (ရခိုင္) တြင္ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ စနက္ျဖင့္ ဘဂၤလားနယ္ဘက္မွ ဘဂၤါလီဘာသာခ်ဲ႕၊ လူမ်ဳိးခ်ဲ႕၊ ႏိုင္ငံဖဲ့အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက က်ဴးေက်ာ္ကာ မူဂ်ာဟစ္သူပုန္ထၾကစဥ္ တပ္မေတာ္ကပင္ တိုက္ထုတ္ေပးခဲ့ရသည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ရွစ္ေလး လံုးဆူပူမႈကိုအေၾကာင္းျပဳၿပီး အေမရိကန္ စစ္သေဘၤာႀကီး ငါးစင္းအုပ္စုက အလစ္ ခိုးဝင္က်ဴးေက်ာ္လာရာ တပ္မေတာ္ကပင္ ကာကြယ္ခဲ့ရသည္။ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ (အရပ္သား)အစိုးရမ်ားလက္ထက္ ေသာင္း က်န္းသူမ်ားက ဘိန္းခ်က္စက္႐ံု၊ လက္နက္ စက္႐ံုမ်ားပါ တည္ေထာင္ပုန္ကန္ခြဲထြက္ ရန္ ေသာင္းက်န္းလာေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း၊ ခိုးဝင္ဘဂၤါလီမ်ားႏွင့္ ျပည္ပ ဘာသာခ်ဲ႕ အုပ္စုမ်ား၊ နယ္ခ်ဲ႕အုပ္စုမ်ား က ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ဘက္တံခါးကို ခ်ဳိးဖ်က္၊အၾကမ္းဖက္နယ္ခ်ဲ႕လာစဥ္ကာခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ဦးေဆာင္ ေသာတပ္မေတာ္ကပင္ ႏိုင္ငံကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးေနရေပသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ တိုင္းရင္း သားစံု စစ္သည္မ်ားပါဝင္ေသာ ျပည္ ေထာင္စု တပ္မေတာ္ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ ႏိုင္ငံ၊ မည္သည့္ ျပည္ပအုပ္စု၏ၾသဇာခံမွ မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ၁၉၄၈-၁၉၄၉-၁၉၅ဝ တစ္ဝိုက္က သူပုန္အဖြဲ႕ႀကီး ရွစ္မ်ဳိးက တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွ ၿမိဳ႕ရႊာမ်ားကို ခြဲေဝသိမ္းပိုက္ထားၾကရာ တရားဝင္ ဖဆပလ အစိုးရ၏ အာဏာစက္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ဝိုက္တြင္သာ ရွိေတာ့ သည္။ ဖဆပလဝန္ႀကီးမ်ားပင္ ျပည္ပ ထြက္ေျပးရန္ ျပင္ေနခ်ိန္ ကာခ်ဳပ္က ျပန္ေခၚၿပီး အဂၤလိပ္တို႔က အင္အားမတန္ တဆေလွ်ာ့ခ်ထားခံရသည့္ တပ္မေတာ္က ေသာင္းက်န္းသူတို႔ လက္မွ ၿမိဳ႕ရြာမ်ား ျပန္တိုက္သိမ္းယူေပးကာ ဖဆပလအစိုးရ ႀကီး၏အာဏာသက္ကို ဆက္ေပးႏိုင္ခဲ့ သည္။ (တပ္က အာဏာမယူ၊ အာဏာ မသိမ္း၊ႏိုင္ငံကိုကာကြယ္ကယ္တင္ခဲ့ျခင္း သာျဖစ္သည္)
၁၉၅၈ခုႏွစ္တြင္ အာဏာရဖဆပလ ႀကီးအတြင္း ကိုယ္က်ဳိးအတၱ၊ အာဏာ ကိစၥ မ်ားေၾကာင့္ပင္ တည္ျမဲ၊ သန္႔ရွင္းဟူ၍ ဖဆပလႏွစ္ျခမ္းျဖန္းျဖန္းကြဲခဲ့သည္။လက္ဝဲ ပမညတ ကြန္ျမဴနစ္အမတ္ ၄၄ ေယာက္ ေထာက္ခံ၍ အမတ္ ၇၄ ေယာက္သာ ရွိ ေသာဦးႏု၏ သန္႔ရွင္းဖဆပလက ပါလီမန္ တြင္မဲခြဲအႏိုင္ရၿပီး အစိုးရအျဖစ္ အုပ္ ခ်ဳပ္သည္။တည္ျမဲတို႔က သန္႔ရွင္းအစိုးရ ကို စစ္အာဏာသိမ္းပြဲျဖင့္ ျဖဳတ္ခ်မွာစိုးလာ သည့္ သန္႔ရွင္းတို႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းသို႕ လူသူလက္နက္၊ ခါးပိုက္ေဆာင္တပ္မ်ား ခိုးသြားလာခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚမွာပင္ ဖဆပလႏွစ္ျခမ္း စစ္ခင္းပြဲၾကမ္းေတာ့ မည့္အေျခစိုက္လာ၍ သန္႔ရွင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုက တပ္မေတာ္ကို ယာယီအိမ္ေစာင့္ အစိုးရအျဖစ္ တာဝန္ယူေပးရန္ ၂၆-၉-၁၉၅၈ေန႔စြဲပါစာျဖင့္ ေမတၱာရပ္သည္။ တပ္က အႀကိမ္ႀကိမ္စဥ္းစားၿပီးမွ ထို တာဝန္ကို မလႊဲမေရွာင္သာ လက္ခံခဲ့ရ သည္။ ႏိုင္ငံအေျခအေန တည္ၿငိမ္ေအာင္ တပ္အစိုးရက ေဆာင္ရြက္ၿပီး ၁၉၆ဝ ျပည့္ ႏွစ္ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးကာ အႏိုင္ရဦးႏု၏ သန္႔ရွင္း (ပထစ)မ်ားလက္သို႔ ၄-၄-၁၉၆ဝ တြင္ အာဏာျပန္လႊဲအပ္ခဲ့သည္။ (အာဏာသိမ္း ျခင္းမဟုတ္၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ေမတၱာရပ္ခံ ခ်က္ျဖင့္ ႏိုင္ငံတည္ၿငိမ္ေအာင္လုပ္ၿပီး ေရြး ေကာက္ပြဲက်င္းပၿပီး အာဏာျပန္လႊဲေပးခဲ့ ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။)
ဦးႏုပထစအစိုးရလက္ထက္ ပထစပါတီ ထဲတြင္ ဦးဗိုလ္သခင္အုပ္စုကြဲျခင္း၊ ဦးႏု၏ မႏိုင္မနင္းလုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ဘာသာေရး အဓိက႐ုဏ္းမ်ားျဖစ္လာျခင္း၊ မႈခင္းမ်ား တိုးပြားလာျခင္း၊ ျပည္ပ ပေယာဂျဖင့္ ရွမ္း ေစာ္ဘြားတစ္စုက ဖက္ဒရယ္စစ္ စစ္မူ၊ ရွမ္းမူ၊ ေစာ္ဘြားမူ၊ ရွစ္ျပည္နယ္ မူတို႔ျဖင့္ ဖက္ဒရယ္လႈပ္ရွားမႈဆိုသည္ကို ဖန္တီးကာ ျမန္မာျပည္ေထာင္စုႀကီး ရွစ္စိတ္ကြဲ၊ ရွစ္ႏိုင္ငံကြဲထြက္ရန္ စိုင္းျပင္းလာသည္။
ထိုစဥ္က အေမရိကန္ဦးေဆာင္ၿပီး နယ္ ခ်ဲ႕ဝါရင့္လက္ေဟာင္းႏိုင္ငံမ်ား ပူးေပါင္း ကာ ေနတိုးေခၚ စစ္အုပ္စုႀကီးဖြဲ႕ခဲ့သည္။ အေရွ႕ဥေရာပႏွင့္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု ကို ၿဖိဳခြဲရန္ ေနတိုးဖြဲ႕ခဲ့သည္။ အာရွတြင္ လည္း တ႐ုတ္၊ေျမာက္ကိုရီးယား၊