images
UN
UN
ေရြးေကာက္ပြဲအခြင့္ အေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိၾကရာဝယ္
ေမာင္သာေအး (ႏုိင္ငံေရးသိပၸံ) Saturday, 19 September 2020
''၁၉-၉-၂ဝ၂ဝ ရက္ေန႔ နံနက္ ဝ၈းဝဝ နာရီအခ်ိန္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ COVID-19 ေရာဂါကူးစက္မႈ အတည္ျပဳ လူနာ ၄၆၂၁ ဦးႏွင့္ ေရာဂါ ေၾကာင့္ေသဆုံးသူ ၇၅ ဦးထိရွိေနၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း သိရွိရပါေၾကာင္း။''
''၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ မတ္လ ၂၃ ရက္ ေန႔မွ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔အထိ ပထမ လႈိင္းကာလတြင္အတည္ျပဳလူနာမွာတစ္ေန႔ လွ်င္တစ္ဦးစႏွစ္ဦးစႏွင့္အခ်ဳိ႕ေန႕မ်ားတြင္ လုံးဝမရွိခဲ့ရာမွ ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔မွ စတင္သည့္ ဒုတိယလႈိင္းကာလတြင္ ကူးစက္မႈျမန္ဆန္လာရာ ေန႔စဥ္ကူးစက္မႈ လူနာရာေက်ာ္ရွိေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း။''
''က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ၃-၉-၂ဝ၂ဝ ရက္ ေန႔ ေန႔စဥ္ဆန္းစစ္သုံးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္အခ်က္မ်ားအနက္မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပရလွ်င္ ေအာက္ပါ အတုိင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း-''
(က) ကူးစက္ခံရသူလူနာ ၇၅ရာခုိင္ႏႈန္း တြင္ ေရာဂါလကၡဏာမျပသည့္ အျပင္ ျမန္ဆန္ေသာ ကူးစက္မႈ ပုံစံေတြ႕ျမင္ရေၾကာင္း၊
(ခ) အျမင္အားျဖင့္ က်န္းမာေသာေၾကာင့္ ေရာဂါရွိသူမ်ားထဲမွ ထပ္မံျပန္႔ပြား သြားရန္ အလားအလာရွိေၾကာင္း၊
(ဂ) ¤င္းတို႔မွ တစ္ဆင့္ေရာဂါကူးစက္မႈ မ်ားျပန္႔ပြားလာကာထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ခက္ခဲေသာ အေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိ ႏုိင္ေၾကာင္း''
''ယခုကဲ့သို႔ေသာ ကပ္ေရာဂါကူးစက္ မႈအလ်င္အျမန္ပ်ံ႕ႏွံ႔လာသည့္အခ်ိန္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးခြင့္ ႏွင့္ စုေဝးေဟာေျပာခြင့္ကို လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တမႈရွိေစရန္ ၈-၉-၂ဝ၂ဝ မွ ၆-၁၁-၂ဝ၂ဝအထိ ျပ႒ာန္းထားသည့္ဥပေဒ မ်ား၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ ပြဲမရွင္ကထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါေၾကာင္း''
''ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ COVID-19 ေရာဂါကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးနည္း လမ္းမ်ား၊ က်န္းမာေရးစံႏႈန္း Standard Operation Procedure (SOP) သက္ဆုိင္ ရာအခ်ိန္ကာလေနရာေဒသအလိုက္ထုတ္ ျပန္သည့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာလမ္းၫႊန္ ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္ျဖစ္ၿပီး ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ေရးအတြက္ အေျခခံ နည္းစနစ္မ်ားျဖစ္ေသာ ပါးစပ္ႏွင့္ ႏွာ ေခါင္းစည္း (Mask) ႏွင့္ မ်က္ႏွာအကာ Face Shield တို႔ကိုအၿမဲတမ္းတပ္ဆင္ျခင္း၊ လက္သန္႔ေဆးရည္အသုံးျပဳျခင္း၊ တစ္ဦး ႏွင့္ တစ္ဦးအထက္ေအာက္ေဘးဘယ္ ညာေျခာက္ေပစီကြာ Social Distancing ရွိရန္တို႔ကို လုိက္နာရန္လည္းလိုအပ္ မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။''
''မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ မိမိတို႔ သေဘာက်ႏွစ္သက္သည့္ပါတီ၏ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈတြင္ စိတ္ဆႏၵအေလွ်ာက္ ပါဝင္လႈပ္ရွားၾကရာ၌ အထက္အပိုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ားကို သတိမျပဳမိဘဲစိတ္အမွတ္မဲ့ က်ဴး လြန္မိျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းေတြ႕ ျမင္ရပါေၾကာင္း။''
''ထုတ္ျပန္ထားသည့္စည္းကမ္းခ်က္ မ်ားသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပါတီအဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္ရပ္အေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ပါတီ အားလုံးအေနျဖင့္လည္းေကာင္းလိုက္နာ ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ စိတ္အားတက္ၾကြစြာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ လာမႈေၾကာင့္ မထင္မွတ္သည့္လူစုလူေဝး ျဖစ္ကာသတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္း မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္သကဲ့သို႔ျဖစ္လာႏုိင္ ေၾကာင္း သုံးသပ္ရပါေၾကာင္း။''


''ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ေန႔ရက္ တြင္လည္း သတ္မွတ္ထားသည့္အခ်ိန္ ကာလအတြင္း Social Distancing အရ မဲေပးခြင့္ရွိသူမဲဆႏၵရွင္အားလုံးမဲေပးႏုိင္ မည့္အခြင့္အလမ္းႏွင့္အေနအထားရွိ၊ မရွိ ကိုလည္း အေလးအနက္ထည့္သြင္းစဥ္း စားရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း''
''သို႔ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ား၏အသက္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္း ရွင္းေရးကို အေလးထားေသာအားျဖင့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကို ၂ဝ၂ဝျပည့္ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပရန္ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္မႈအားျပန္လည္သုံး သပ္သင့္ပါေၾကာင္းတင္ျပအပ္ပါေၾကာင္း''
အိတ္ဖြင့္ေပးစာကို ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သို႔ေပးပို႔ထားသည္ကို ေတြ႕ရ ပါသည္။ ဤသည္ကို ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၂၄ ပါတီမ်ားမွ ၁၅-၉-၂ဝ၂ဝ ရက္စြဲျဖင့္ ''အမ်ား ျပည္သူ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္း ရွင္းေရးကို ေရွး႐ႈ၍ ေရြးေကာက္ပြဲ ရက္သတ္မွတ္ခ်က္ကိုျပန္လည္သုံးသပ္ ႏိုင္ပါရန္ အိတ္ဖြင့္ေပးစာေပးပို႔ထားသည္ ကိုေတြ႕ရပါသည္။ အလားတူတိုင္းရင္း သားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးပါတီဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီကလည္း ''ႏိုင္ငံေတာ္ တြင္ အမ်ဳိးသားေရးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေနသည့္ COVID-19 ကပ္ေရာဂါအရွိန္ျမင့္ကူးစက္ ျပန္႔ပြားေနျခင္းႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္လ်က္ရွိသည့္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ေၾကာင့္၂ဝ၂ဝျပည့္ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ ပြဲကို ေရႊ႕ဆုိင္းသင့္ေၾကာင္း သေဘာထား ကို ထုတ္ျပန္အပ္ပါေၾကာင္း'' ေတြ႕ရပါ သည္။
သည္သို႔ေသာ အိတ္ဖြင့္ေပးစာထုတ္ ျပန္ခ်က္သေဘာထားမ်ားကို ဖတ္လုိက္ ရသျဖင့္ အဆုိပါ ပါတီမ်ား၏ ျပည္သူ႔ အေရးကို မည္သို႔သေဘာထားသည္ကို ထင္ရွားစြာေတြ႕ရပါသည္။ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီက ပါတီ၏သႏိၷ႒ာန္တြင္-
''ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏အက်ဳိးစီး ပြားအတြက္ အစဥ္ေရွး႐ႈအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္။ ပါတီ၏အက်ဳိး စီးပြားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အက်ဳိးစီးပြားယွဥ္ လာလွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အက်ဳိး စီးပြားကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားမည္''ဟုေတြ႕ရ သည္။ပါတီ၏ရည္မွန္းခ်က္တြင္လည္း-
''ပါတီသည္ ျပည္သူမ်ား၏အက်ဳိး စီးပြားႏွင့္ လုိအင္ဆႏၵကို အစဥ္ထာဝရ ဦးထိပ္ထားေဆာင္ရြက္မည္''ဟူ၍လည္း ေတြ႕ရပါသည္။
သည္သို႔ေသာ သေဘာထားမ်ားကို ဖတ္႐ႈလုိက္ရသျဖင့္ အဆုိပါပါတီမ်ား သည္ အမ်ားျပည္သူက်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘး အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးကိုေရွး႐ႈ၍ ပါတီ အေရးထက္ျပည္သူ႔အေရးကို ဦးစားေပး ျခင္းကို ျပည္သူမ်ားလက္ေတြ႕သိေနၾက သည္။ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးက ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁ဝ ရက္ေန႔၌ က်င္းပခဲ့သည့္ စစ္ဦးစီးတကၠသိုလ္သင္တန္းအမွတ္စဥ္ ၄ဝ သင္တန္းဆင္းပြဲတြင္-
''ပါတီႏုိင္ငံေရးဆုိတာအတိုခ်ဳပ္က ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ကိုယ့္ပါတီအႏိုင္ ရေအာင္လုပ္တာပဲျဖစ္တယ္။ ၿပီးလို႔ရွိရင္ အစိုးရဖြဲ႕ဖုိ႔ ပါတီအလိုက္ေၾကညာထားတဲ့ Manifesto တို႔၊ လုပ္ငန္းစဥ္တုိ႔နဲ႔ အညီ တုိင္းျပည္ႀကီးပြားတိုးတက္ေအာင္လုပ္ရ မယ္။ ဒါပါပဲ။ လုပ္သလားမလုပ္ဘူးလား ဆုိတာကေတာ့ အဲဒီပါတီတာဝန္ယူတဲ့ အခ်ိန္က်မွသိမွာပဲျဖစ္တယ္။အဲဒီမွာၾကည့္ ဖို႔ကဘာလိုသလဲဆိုေတာ့ အတၱနဲ႔ပရဆို တာပဲ။ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားမ်ားမ်ား လုပ္သ လား၊ တုိင္းျပည္အတြက္မ်ားမ်ားစားစား လုပ္သလား၊ ဒါက တုိင္းျပည္က ေစာင့္ ၾကည့္ဆုံးျဖတ္ရမွာပဲျဖစ္တယ္။တစ္ခု ေတာ့ေျပာႏုိင္တယ္။ အတၱမ်ားၿပီး တုိင္း ျပည္ကိုလိမ္ရင္ေတာ့ တုိင္းျပည္ကဒဏ္ ခတ္မွာပဲျဖစ္တယ္''ဟု မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။
ႏုိင္ငံေရးပါတီဆိုတာျပည္သူမ်ားႏွင့္ သာဖြဲ႕စည္းၾကရသည္။ လူနည္းစုလည္း ျဖစ္ႏုိင္သလို လူမ်ားစုလည္းျဖစ္ႏုိင္သည္။ ျပည္သူအားလုံးေတာ့မျဖစ္ပါ။ ပါတီသည္ ျပည္သူလူထု၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ (Part of the People) သာျဖစ္ပါလိမ့္ မည္။ ပါတီမည္မွ်ရွိသည္ျဖစ္ေစ တုိင္း ျပည္အက်ဳိးႏွင့္ ပါတီအက်ဳိးယွဥ္လာလွ်င္ တုိင္းျပည္အက်ဳိးကို ဦးစားေပးၿပီး ပါတီ အက်ဳိးကိုစြန္႔ႏုိင္သည့္ပါတီမ်ဳိး၊ လူပုဂၢိဳလ္ မ်ဳိးမ်ားလာမွသာ ႏုိင္ငံေကာင္းမည္ျဖစ္ သည္။
ယေန႔ကာလျပည္သူမ်ားသည္ ယခင္ ကာလမ်ားထက္ သံဃာေတာ္ႀကီးမ်ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္လည္းေကာင္း၊ ႐ုပ္ျမင္ သံၾကားမွလည္းေကာင္း သီလယူၾကရာ တြင္ အေလးအနက္ထားၾကသည္မွာ -
''ကန္ေတာ့ရေသာ အက်ဳိးအား ေၾကာင့္ အပါယ္ေလးပါး၊ ကပ္သုံးပါး၊ ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါး၊ ရန္သူမ်ဳိးငါးပါး၊ ဝိပတိၱ တရားေလးပါး၊ ဗ်သနတရားငါးပါးတို႔မွ အခါခပ္သိမ္း ကင္းလြတ္ၿငိမ္းသည္ျဖစ္ ၍ မဂ္တရား၊ ဖုိလ္တရား၊ နိဗၺာန္ခ်မ္း သာတရားေတာ္ျမတ္ကုိ ရပါလုိ၏ အရွင္ ဘုရား''ဟူ၍ ဆုေတာင္းၾကသည္မွာ ယခင္ကာလမ်ားထက္ ေလးနက္လာၾက သည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။ တခ်ဳိ႕က လည္း ''သံဃာေတာ္အရွင္မ်ားထံတြင္ လည္းေကာင္း၊ အိမ္ဘုရား၊ ေက်ာင္း ဘုရားမ်ားတြင္လည္းေကာင္း''မေကာင္း ေသာေဘး၊ မေကာင္းေသာရန္၊ မေကာင္း ေသာ အတိတ္ဆုိး၊နိမိတ္ဆုိးမ်ားမွ လြတ္ ကင္းပေပ်ာက္ပါလုိ၏''ဟုလည္း ဆု ေတာင္းၾကသည္မွာ ယခင္ကာလမ်ား ထက္ေလးနက္ၾကသည္ကုိလည္း ျမင္ ေတြ႕ရသည္။
ျပည္သူမ်ားသည္ COVID-19 ေရာဂါ ကူးစက္မႈကုိ ၾကားသိေနရၿပီး အိမ္ ထဲမွာပဲ ေနၾကသည္ကုိ ျမင္ေတြ႕ရသည္။ ေၾကာက္လန္႔သူမ်ားကုိလည္း ေတြ႕ေနရ သည္။ သည္ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအခြင့္ အေရးႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဲဆုိၾကရာဝယ္ မဲ ဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား၏ အသက္ေဘးအႏၲ ရာယ္ကင္းရွင္းေရးကုိ အေလးထားေသာ အားျဖင့္ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီအေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲ မူလသတ္မွတ္ကာလကုိ ျပန္ လည္သုံးသပ္လွ်င္ ပုိမုိေကာင္းမြန္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ အၾကံျပဳလုိက္ရပါသည္။