images
UN
UN
လူသားတို့၏က်န္းမာေရး အိုဇုန္းလႊာကိုထိန္းသိမ္းေပး
ေမာင္ေသာင္းဝင္း(တမန္ေဟာင္း) Tuesday, 15 September 2020
ႏွစ္စဥ္ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔ သည္ ကမၻာ့အိုဇုန္းလႊာထိန္းသိမ္းေရးေန႔ ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၄ခုႏွစ္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံႀကီးက အိုဇုန္းလႊာ ပါးလႊာလာမႈကိုျဖစ္ေပၚေစသည့္ အရာ ဝတၳဳမ်ားအသံုးျပဳမႈအားကာကြယ္ေပးသည့္ မြန္ထရီရယ္ပဋိညာဥ္ (Montoreal Protocol) လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ ေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ကမၻာ့အိုဇုန္း လႊာ ထိန္းသိမ္းေရးေန႔အျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၂ဝျပည့္ႏွစ္အတြက္ ေဆာင္ ပုဒ္သည္ ''OZONE FOR LIFE : 35 YEARS OF OZONE LAYER PROTECTION '' ''၃၅ႏွစ္တာ အိုဇုန္း လႊာကာကြယ္ထိန္းသိမ္းမႈ၊ရာသီဥတုေျပာင္း လဲမႈႏွင့္သက္ရွိမ်ားအတြက္ အိုဇုန္းလႊာက အက်ိဳးျပဳ''ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကမၻာ့အိုဇုန္းလႊာ ထိန္းသိမ္းေရးေန႔အခမ္းအနားမ်ားကို ႏွစ္ က်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္လည္း ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ ထို အခမ္းအနားကိုက်င္းပလ်က္ရွိသည္။သို႔ ေသာ္၂ဝ၂ဝျပည့္ ႏွစ္တြင္ ကမၻာတစ္ဝန္း COVID-19 ကပ္ေရာဂါကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ ရွိေသာေၾကာင့္ အိုဇုန္းလႊာထိန္းသိမ္းေရး ေန႔အခမ္းအနားမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ ျပန္႔ က်င္းပႏုိင္ေတာ့မည္မဟုတ္ေခ်။
အိုဇုန္းလႊာဆိုသည္မွာ
အိုဇုန္းလႊာသည္ ေနေရာင္ျခည္မွ က် ေရာက္လာသည့္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္သည့္အျပင္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကိုလည္း အတိုင္း အတာတစ္ခုအထိကာကြယ္ေပးႏိုင္သည္။ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေစေသာ ခရမ္းလြန္ ေရာင္ျခည္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးသျဖင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဂဟစနစ္ကိုလည္း ကာ ကြယ္ထိန္းသိမ္းေပးလ်က္ရွိသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ အိုဇုန္းလႊာသည္ မ်ိဳးဆက္သစ္ မ်ားအတြက္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ ေပးမည့္ သဘာဝကေပးထားေသာ ဒိုင္း ႀကီးတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။
အိုဇုန္းဓာတ္ေငြ႕သည္ ေအာင္ဆီဂ်င္မွ တစ္ဆင့္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ဓာတ္ေငြ႕ျဖစ္ ၿပီး သဘာဝအားျဖင့္ ကမၻာေျမႏွင့္ ကပ္ လ်က္ရွိသည့္ ေလထုထဲတြင္ေတြ႕ရေလ့ ရွိသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္ေသာ ေအာက္ဆီဂ်င္ဓာတ္ေငြ႕သည္ ဒိုင္ေအာက္ ဆီဂ်င္(O2)ျဖစ္သည္။ ၄င္းဓာတ္ေငြ႕ သည္ ကမၻာ့ေလထု၏ ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိ သည္။ အိုဇုန္းသည္ ထ႐ိုင္ေအာက္ဆီ ဂ်င္(O3)ျဖစ္ၿပီး ရွားပါးသည့္ ဓာတ္ေငြ႕ ျဖစ္သည္။ ထူးျခားသည့္ အခ်က္သည္ ဓာတ္ေငြ႕ေမာ္လီက်ဴ ၁ဝ သန္းတြင္ အို ဇုန္းေမာ္လီက်ဴ သုံးခုသာလွ်င္ ေတြ႕ရွိရ ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ အိုဇုန္းဓာတ္ေငြ႕ ၁ဝ
ရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာလွ်င္ ကမၻာ့ေျမျပင္ ႏွင့္နီးကပ္လ်က္႐ွိသည့္ ေလထုအတြင္း၌ ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။ ထို႔ထက္ျမင့္မားသည့္ အထက္ေလထုလႊာ၌ အိုဇုန္း ရာခိုင္ႏႈန္း ၉ဝခန္႔ေတြ႕ရွိရသည္။ ထိုအိုဇုန္းလႊာသည္ ကမၻာေျမထုအားေနေရာင္ျခည္မွက်ေရာက္ လာမည့္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္သင့္မႈ အႏၲရာယ္ကို ကာကြယ္ေပးလ်က္ရွိသည္။
လူသားတို႔သည္ ေန႔စဥ္နီးပါး ေန ေရာင္ျခည္ႏွင့္ထိေတြ႕ေနရသည္။ ကြၽႏ္ုပ္ တို႔ထိေတြ႕ေနရေသာ ထိုေနေရာင္ျခည္ တြင္ လူကိုထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္ ခရမ္းလြန္ ေရာင္ျခည္မ်ား ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။ ထို ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္အႏၲရာယ္ကို ကာ ကြယ္ေပးလ်က္ရွိသည့္ သဘာဝဒိုင္းႀကီး မွာ အိုဇုန္းလႊာပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းမ်ားသည္ အို ဇုန္းလႊာပါးလႊာမႈအေပၚ အေလးထား၍ စုေပါင္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္လ်က္ရွိ ၾကသည္။ ထိုေက်းဇူးတရားမ်ားေၾကာင့္ ကမၻာေျမႀကီးကို ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ အႏၲရာယ္မွ အကာအကြယ္ေပးထားသည့္ အိုဇုန္းလႊာသည္ လာမည့္ဆယ္စုႏွစ္ ကာလအတြင္း ျပန္လည္ နာလန္ထူလာ ေတာ့မည္ဟု ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီးက အစီ ရင္ခံ တင္ျပခဲ့သည္။ ယင္းအစီရင္ခံစာ ကို ကုလသမဂၢပတ္ဝန္းက်င္ အစီအစဥ္ (UNEP)ႏွင့္ ကမၻာ့ မိုးေလဝသအဖြဲ႕ (WMO)တို႔ပူးေပါင္း၍ အကဲျဖတ္ သံုး သပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ လူသားအားလံုး အတြက္အားတက္ဖြယ္ရာပင္ျဖစ္သည္။
အိုဇုန္းလႊာထိန္းသိမ္းေရး ပဋိညာဥ္မ်ား
အုိဇုန္းလႊာပါးလႊာပ်က္စီးလာေၾကာင္း ကို သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ေတြ႕ရွိအတည္ ျပဳခဲ့သျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အဝန္း တြင္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈျမင့္တက္ခဲ့ရသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ အိုဇုန္းလႊာကာကြယ္ရာတြင္ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္လုပ္ထံုး လုပ္နည္းခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾက သည္။ ႀကိဳးပမ္းမႈရလဒ္အေနျဖင့္
၁၉၈၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံ ေပါင္း ၂၈ ႏိုင္ငံမွ အိုဇုန္းလႊာကာကြယ္ ေရးအတြက္ ဗီယင္နာပဋိညာဥ္ကို ခ်မွတ္ ၿပီး လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ထို ပဋိညာဥ္မွသည္ အိုဇုန္းလႊာကာကြယ္ေရး အတြက္ မြန္ထရီရယ္ပဋိညာဥ္ကို မူၾကမ္း ေရးဆြဲႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
အိုဇုန္းလႊာပါးလႊာလာမႈျဖစ္ေပၚေစ သည့္ အရာဝတၴဳမ်ားအသံုးျပဳမႈအား ကာ ကြယ္ေပးသည့္ မြန္ထရီရယ္ ပဋိညာဥ္ (Montoreal Protocol)ကို ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ လက္ မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့သည္။ ယင္းစာခ်ဳပ္အရ အိုဇုန္းလႊာပါးလႊာေစႏိုင္သည့္ အရာဝတၴဳ ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္မႈကို တျဖည္းျဖည္း ေလွ်ာ့ခ်ရပ္ဆိုင္းေစျခင္းအားျဖင့္ အိုဇုန္း လႊာကိုကာကြယ္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ကာကြယ္ မႈေၾကာင့္ အိုဇုန္းလႊာစံႏႈန္းသည္ ၁၉၈ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ရွိေနခဲ့သည့္ ထူထဲမႈ စံႏႈန္းအဆင့္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာေန ၿပီျဖစ္သည္။
မြန္ထရီရယ္ပဋိညာဥ္တြင္ ျပ႒ာန္း ထားသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ ေလထုတြင္း (Chlorofluoro carbon-CFC)ႏွင့္ ေဟလြန္ဂ်င္ကဲ့သို႔ေသာ ဓာတ္ ေငြ႕မ်ား ပိုမိုပါဝင္ေနမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ေရခဲ ေသတၱာမ်ား၊ စပေရးဘူးမ်ား၊ လွ်ပ္ကာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ မီးသတ္ေဆးဘူးမ်ား အသံုးျပဳသည့္အခါ CFC ဓာတ္ေငြ႕မ်ား ထုတ္လႊတ္ေလ့ရွိပါသည္။ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ လြန္ကာလတြင္ အိုဇုန္းလႊာပါးလႊာေစ သည့္ျဒပ္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ကာဗြန္ဒိုင္ ေအာက္ဆိုက္ ထုတ္လႊတ္မႈသည္ ၁ဝ ဂစ္ ဂါတန္အထိ ရွိခဲ့သည္။ ထိုမြန္ထရီရယ္ ပဋိညာဥ္ျပ႒ာန္းမႈေၾကာင့္ လက္႐ွိအခ်ိန္ တြင္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ထုတ္လႊတ္ မႈကို ရာခိုင္ႏႈန္း ၉ဝေက်ာ္အထိ ေလွ်ာ့ခ် ႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ မြန္ထရီရယ္ပဋိညာဥ္ကို အျပည့္အဝ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ျခင္း အားျဖင့္ အိုဇုန္းလႊာ အေနအထားသည္ ၂ဝ ရာစု မတိုင္မီကာလက အာတိတ္ႏွင့္ အႏၲာတိကေဒသတို႔တြင္ရွိခဲ့သည့္ အိုဇုန္း လႊာ အေနအထားသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ လာမည္ျဖစ္သည္။