images
UN
UN
ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင္႕ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ႕က်ေရး ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ၾကမွာလဲ
ဒဂုံသန္းျမင့္ Wednesday, 02 September 2020
၂ဝ၂ဝ ၾသဂုတ္လ ၁၇/၂၃ရက္ေန႕ ထုတ္ ႏိုင္ငံတကာသတင္းဂ်ာနယ္တြင္ ''တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ဆင္းရဲမြဲေတမႈပေပ်ာက္ ဖို႔ ဘယ္လိုႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနၾက သလဲ''ဆိုသည့္ သတင္းေဆာင္းပါးကို ဖတ္မိသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ ပထမ သက္တမ္းတြင္တာဝန္ယူခဲ့သည့္ သမၼတ ႀကီး ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ ေက်းလက္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့က်ေရးေဆာင္ရြက္သည့္စီမံကိန္းကို ျပန္၍သတိရမိပါသည္။
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ဒီမိုကေရစီအစိုးရ တတိယသက္တမ္း ေရြးေကာက္တင္ ေျမႇာက္ပြဲအတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက လူထုေတြ႕ဆံု၊ စည္း႐ံုးေဟာေျပာပြဲမ်ား အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္လ်က္လည္းရွိ ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ပါတီတို႕ပါတီမွ ဝင္ ေရာက္ေရြးခ်ယ္ခံၾကမည့္ပါတီကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းမ်ား၊ တစ္သီးပုဂၢလ ကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကိုလည္း လ်ာထား အမည္စာရင္းမ်ား တင္သြင္းၿပီးျဖစ္ ေလသည္။
ပါတီမ်ားသည္ မိမိတို႔ပါတီ၏ မူဝါဒ မ်ား၊ ကတိကဝတ္မ်ားကိုလည္း ျပည္သူ လူထုထံတင္ျပရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲ ထားၿပီးလည္း ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ျပည္သူမ်ားက မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ ကံၾကမၼာ၊ မိမိတို႔ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႀကီးပြား ေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးတို႔ မည္သို႔ စီမံ၊ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဆိုသည္ ကိုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္ေလး၊ တဒဂၤ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္စိတ္ခံစားမႈေလး ရလိုရျငားနားေထာင္ၾကမည္။ စဥ္းစား ေဝဖန္သံုးသပ္ၾကမည္သာ ျဖစ္ေလသည္။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအစိုးရအား တစ္ပါတီ အာဏာရွင္စနစ္က်င့္သံုးေသာ ႏိုင္ငံ၊ ဒီမို ကေရစီအစိုးရမဟုတ္ေသာႏိုင္ငံဟု ေအာ္ ဟစ္ေျပာဆိုေနၾကေသာ္လည္း တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံအစိုးရ၏တိုးတက္မႈမွာ စီးပြားေရး တစ္ခုတည္းတြင္ မဟုတ္ပါ။ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အေျခခံစီးပြားေရး၊ စစ္မႈ ေရးရာတို႔တြင္ ကမၻာ့နံပါတ္တစ္အဆင့္ ကိုရယူရန္ အလွမ္းမေဝးလွေပ။ ဒီမိုက ေရစီႏိုင္ငံႀကီးျဖစ္သည့္ အေမရိကန္သည္ ပင္လွ်င္ ရာဇပလႅင္ထက္မွ တစ္ဆင့္ ေလွ်ာက်မည့္အေရးကို မနည္းႀကီး ႐ုန္း ကန္ေနရသည္။ ၿပိဳင္ဆိုင္ေနရသည္ဟု ျမင္မိပါသည္။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ လူဦးေရသန္း ေပါင္း ၁၄ဝဝ ေက်ာ္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ ကမၻာ့လူဦးေရအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံဟုလည္း ဆိုသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ လူဦးေရသန္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ႏိုင္ငံက ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ပေပ်ာက္ေရး မည္သို႔ စီမံခ်က္ေဆာင္ ရြက္ေနသည္မွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္၊ အတု ယူဖြယ္ပင္ျဖစ္သည္။
ဆရာဝင္းသူေအာင္(သုေတသန)က Xinhua News ႏွင့္Beijing Review တို႔အား ဘာသာျပန္ဆိုထားသည္ဟု ဆို ထားပါသည္။ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအားက်၊ အတုယူ၊ နမူနာအျဖစ္ထားရန္ ထုတ္ႏုတ္ ၍ တင္ျပအပ္ပါသည္။ ဆိုရေသာ္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္ လူဦးေရ ၅၄ သန္းမွ်သာရွိ သည္။ ႏိုင္ငံအက်ယ္အဝန္းႏွင့္ လူဦးေရ မွ်တသည့္ ရာသီဥတုႏွင့္ သဘာဝကပ္ ေဘးထူေျပာသည္ဟုမဆိုႏိုင္၊စိုက္ပ်ဳိးေရး ေျမ၊ ေနထိုင္စရာ ေျမမ်ားစြာ ရွိေနသည္။ သစ္ေတာ၊ သယံဇာတစသည္တို႔က လည္း ရွားပါး၊ ေခါင္းပါးသည္ဟု မဆို ႏိုင္ပါ။ ႏိုင္ငံ၏စနစ္၊ လူတို႔၏အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ၊ ေနထိုင္သူတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏ စည္းလံုးညီညြတ္မႈစသည္ တို႔သာ အဓိကလည္းက်၊ ပဓာနလည္း ျဖစ္ပါသည္။
တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္က တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံအတြင္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈပေပ်ာက္ေရး ဟာ ၄င္း၏အဓိကရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည္ ဟု ေျပာပါသည္။ ၂ဝ၁၂ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈပေပ်ာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈကို အရွိန္အဟုန္ျမင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၂ဝ တြင္ ႏိုင္ငံသားတိုင္းဆင္းရဲမႈ ပေပ်ာက္ေစရမည္ဟု ရည္မွန္းခ်က္ထား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
ငါးႏွစ္စီမံကိန္း ၁၃ႀကိမ္ေျမာက္တြင္ လံုးဝပေပ်ာက္ရမည္ဟုလည္း ဆိုထား ပါသည္။ ၂ဝ၁၂ခုတြင္ ဆင္းရဲမြဲေတသူ ၉၉ သန္းရွိရာမွ ၂ဝ၁၈ တြင္ ၁၆ဒသမ ၆သန္းသာ က်န္ေတာ့သည္။ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္းမွာ ၂ဝ၁၉ခုႏွစ္ အတြင္း အေမရိကန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး စစ္ပြဲျဖစ္ပြားေနသည့္အခ်ိန္မွာပင္ ၆ ဒသမ ၅ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြကိုလည္း ၂ဝ၂ဝတြင္ ၂ဝ၁ဝထက္ႏွစ္ဆရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၃တြင္ စတင္ခဲ့ေသာ ရွီ က်င့္ဖ်င္၏ OBOR ရပ္ဝန္းႏွင့္ ပိုးလမ္း မစီမံကိန္းသည္ ယင္းစီမံခ်က္အတြက္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ဆင္းရဲမြဲေတမႈပေပ်ာက္ေရးမူဝါဒတြင္ ပညာေရးသည္ အေရးပါသည္ဟု ခံယူ သည္။ လက္ေတြ႕တြင္ လုပ္ငန္းခြင္အမ်ဳိး မ်ဳိး၌ ကြၽမ္းက်င္မႈ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္ တင္မႈကိုျဖစ္ေစသည့္ ပညာေရးစနစ္ကို က်င့္သံုးေလသည္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈပ ေပ်ာက္ေရးတြင္ ပညာေရးသည္ အဓိက က်သည္ဟုခံယူသည္။ ေက်းလက္ေဒသ မ်ားတြင္ ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈကို ေဇာင္း ေပးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ စီးပြားေရး ကိုအေထာက္အကူျပဳသည့္ပညာေရးမူဝါဒ ကိုက်င့္သံုးသည္။ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ပညာေရးကို အေျခခံအဆင့္ပညာေရး၌ ဆံုးခန္းတိုင္ေစသည္။ အရည္အေသြး ျမင့္ပညာဆံုးခန္းတိုင္ေအာင္ ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။
လက္ရွိအခ်ိိန္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္ ေက်း ရြာႏွင့္ စီရင္စုအဆင့္မ်ားတြင္ ဆင္းရဲမြဲ ေတမႈပေပ်ာက္သြားၿပီဟုဆိုသည္။ အခ်ဳပ္ ဆိုရေသာ္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မွန္ကန္မႈႏွင့္ စီး ပြားေရးတြင္ တံခါးဖြင့္ဝါဒက်င့္သံုးခဲ့ၿပီး ပညာေရးစနစ္မွန္ကန္မႈလည္း အဓိကပါ ဝင္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။
တ႐ုတ္တို႔သည္ ၂ဝ၂ဝတြင္ ဆင္းရဲ မြဲေတမႈလံုးဝေပ်ာက္သြားသည့္အျပင္ ကမၻာေပၚရွိ ႏိုင္ငံအမ်ားစု၏ ဆင္းရဲမြဲ ေတမႈေလ်ာ့က်ေရးကို အေထာက္အကူ ေပးသြားသည့္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္ တည္သြားမည္ဟု သံုးသပ္ေရးသားထား သည္ကို ဖတ္႐ႈမိပါသည္။
ယင္းေဆာင္းပါးကိုဖတ္ၿပီး ၂ဝ၁၁ တြင္ဒီမိုကေရစီအေျခခံသည့္အစိုးရပထမ သက္တမ္းကို တာဝန္ယူခဲ့သည့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသက္တမ္းလုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားကို ျပန္၍ သတိရမိပါသည္။ အတိတ္ကိုလြမ္းဆြတ္၊ တမ္းတေနျခင္း မဟုတ္ပါ။ အနာဂတ္အစိုးရအတြက္ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားႀကိဳတင္၍ ေတြးေတာ ေနျခင္းသာျဖစ္သည္။
၂ဝ၁၁ မတ္၃ဝရက္ေန႕တြင္ သမၼတ ႀကီး ဦးသိန္းစိန္က ပထမအႀကိမ္ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ အမ်ဳိးသား ေရးတာဝန္သံုးရပ္ကိုဦးထိပ္ပန္ဆင္ေဆာင္ ရြက္သြားမည္ကို အသိေပးေျပာၾကားခဲ့ ပါသည္။
ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္း သားစည္းလံုးညီညြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးကို အမ်ဳိးသားေရးတာဝန္ဟု ခံယူထားသည္။ ဒုတိယဒီမိုကေရစီသက္တမ္းတြင္ အမ်ဳိး သားေရးတာဝန္သည္ ဘာလဲဆိုသည္ကို မိမိအမွတ္မမွားပါက ေျပာသံမၾကားခဲ့ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။
ယင္းအမ်ဳိးသားေရးတာဝန္ကို ေက် ပြန္ေအာင္ျမင္စြာထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အင္အားသံုးရပ္ကိုလည္း မူဝါဒမိန္႔ခြန္း တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ တုိင္းရင္း သားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို ႏိုင္ငံေရး အင္အားဟု ခံယူသည္။ စီးပြားေရးအင္ အားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးအင္အား တို႔ကို ဒုတိယႏွင့္ တတိယအင္အားမ်ား အျဖစ္ ခံယူသည္။

ဒီမိုကေရစီပထမသက္တမ္းတြင္တာဝန္ ယူသည့္ အစိုးရ၏မူဝါဒလမ္းစဥ္တို႔သည္ ရွင္းလင္းသည္။ ပီျပင္သည္။ လက္ေတြ႕ လည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အေတြ႕ အၾကံဳႏွင့္ရင့္က်က္မႈကလည္းအဓိကေမာင္း ႏွင္အားတစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသက္တမ္း ငါးႏွစ္တြင္ အစိုးရ၏ မူဝါဒမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းတာဝန္ မ်ားကို အျပစ္တင္ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းတစ္ႀကိမ္ မွ်ပင္ မၾကားခဲ့ရဖူးပါေပ။ ဝန္ထမ္းဆုိ သည္မွာ အစုိးရ၏မူဝါဒမ်ားကို အဆင့္ ဆင့္ေဆာင္ရြက္ရေသာ အဓိကေသာ့ခ်က္ တြင္ရွိေနသည္ဟု ဆိုရေပမည္။ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္း၊ ဝန္ႀကီး၊ ဒုဝန္ႀကီးေတြသာ အစိုးရေျပာင္းက လိုက္ပါေျပာင္းၾကရ သည္။ ဝန္ထမ္းဆိုသည္ကား မိမိတာဝန္ လုပ္ငန္းကို စဥ္ဆက္မျပတ္လုပ္ေဆာင္ေန ရသည့္စီမံခန္႔ခြဲေရး ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားျဖစ္ သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဝန္ထမ္းႏွင့္အစိုးရ သဟဇာတျဖစ္ဖို႔ အထူးလိုအပ္သည္။ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ေလးစားမႈ၊ ယံုၾကည္မႈ၊ မွ်တမႈရွိရန္လိုအပ္ေပသည္။ ဤသည္က လည္း ကိုယ္တိုင္ဌာနႀကီးတစ္ခု၊ ဌာန တစ္ခုကို စီမံခန္႔ခြဲဖူး၊ ဦးေဆာင္ဖူးမွသာ ကြၽမ္းက်င္စြာ၊ လိမၼာပါးနပ္စြာ ကိုင္တြယ္ မည္ျဖစ္ေပသည္။
မိမိအႀကီးအကဲ၏တာဝန္ယူမႈ၊အုပ္ခ်ဳပ္ မႈေကာင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈကြၽမ္း၊ နားလည္ မႈ၊ စာနာမႈ၊ မွ်တမႈရွိဖို႔၊ စိတ္ဓာတ္ေကာင္း မွ ဝန္ထမ္းေကာင္းရမည္ျဖစ္သည္။
ဒီမိုကေရစီအစုိးရ၏ပထမသက္တမ္း တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ အဓိကႏွင့္ အေရး ႀကီးဆံုးေသာ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့က်ေရးကိန္းကို ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ကြၽမ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ား ၏ စြမ္းအားကိုရယူ၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေလ သည္။ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့က်ေရးလုပ္ငန္းကို ဦးစားေပးအဆင့္အျဖစ္စတင္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ေမလ ၂ဝ ရက္ေန႔တြင္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္း ပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ အမ်ဳိးသားအဆင့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ တိုင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရဝန္ႀကီး မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ကြၽမ္း က်င္ပညာရွင္မ်ား၊ အေတြ႕အၾကံဳရွိသူ မ်ားျဖင့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲပံုသဏၭာန္ ေဆြးေႏြးၾကေလသည္။
သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္၏ဖြင့္ပြဲအခမ္း အနားတြင္ေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္းသည္။ အလြန္အားရဖြယ္ ေကာင္းလွပါသည္။အားတက္ဖြယ္လည္း ေကာင္းပါသည္။ လက္ေတြ႕လိုအပ္ခ်က္ကို လက္ေတြ႕က် က် စီမံခန္႔ခြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ခ်က္ျဖစ္သည္မို႔ ယေန႔ တိုင္နားထဲတြင္ စြဲထင္လ်က္ရွိေနပါေသး သည္။ဦးသိန္းစိန္၏မိန္႔ခြန္းသည္ အေျပာ ေကာင္း၊ ႏႈတ္ခ်ဳိစကားလံုးလွလွေလး ေတြျဖင့္ တန္ဆာဆင္ထားျခင္းမဟုတ္၊ ျမန္မာလူထုအေပၚ ယထာဘူတက်က် အမွန္ကိုအမွန္အတိုင္း အရွိကိုအရွိအတိုင္း တင္ျပ၊လက္ေတြ႕က်က်လုပ္ငန္းသေဘာ ေဆာင္သည့္ အမွာစကားျဖစ္ေလသည္။
သမၼတႀကီး၏သေဘာထားအမွန္မွာ အတိတ္ကို လက္ညိႇဳးျပန္မထိုး၊ အျပစ္ မျမင္၊ အျပစ္မေျပာ၊ အတိတ္၏ေကာင္း ေမြ၊ ဆိုးေမြကို ၾကည္ျဖဴစြာလက္ခံၿပီး၊ ေကာင္းေမြ၊ ေကာင္းမြန္သည္ အေျခအေန မွန္ကို လိုအပ္သည္ရွိကျပင္၍ပို၍ ေကာင္း ေအာင္ေဆာင္ရြက္မည့္သေဘာျဖစ္သည္။ အဆိုးမ်ားရွိပါက သမိုင္း၏ျဖစ္ရပ္မွန္ အျဖစ္ခံယူၿပီး အျပစ္မေျပာ အတိတ္ကို လက္ညိႇဳးမထိုးခဲ့ပါေပ။ ထို႔ျပင္ ေခတ္ စနစ္ကိုလည္းမေဝဖန္၊ ေခတ္ကာလ၏ ထာဝရေျပာင္းလဲမႈ ဓမၼတာတရားကို လက္ခံသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇ဝ သည္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားျဖစ္ သည္။ လယ္ယာသားငါးကုန္ထုတ္လုပ္ ငန္းကို လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားလည္းျဖစ္ သည္။ ေက်းလက္ေဒသက ကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္းမ်ားတိုးတက္ေရးသည္ တိုင္း ျပည္တိုးတက္ေရး၏ႀကီးမားသည့္ အခန္း က႑မွပါဝင္ေနသည္ဟု ခံယူသည္။ ေက်းလက္ေဒသစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ မွ ေက်းလက္ေဒသေနျပည္သူအမ်ားစု ႀကီး၏ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ မည္ဟု ခံယူထားသည္။
လယ္ယာက႑၏အျဖစ္မွန္ အေျခ အေနမွန္မ်ား စိန္ေခၚမႈုမ်ားကို မ်က္ျခည္ မျပတ္ၾကည့္႐ႈၿပီး ဆည္တာတမံ၊ လမ္း တံတားစသည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု မ်ားကို ေခတ္မီေအာင္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္၊ တိုး တက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုလည္း ဆိုပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္လည္း လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိး ေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနကို ကြၽမ္း က်င္သူ အေျခခံက်က် စိုက္လိုက္မတ္ တတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူကို ဝန္ႀကီးတာဝန္ ေပး၍ေဆာင္ရြက္ေစခဲ့သည္။ ျပန္ၾကည့္ ေတာ့ ယေန႔ဒီမိုကေရစီအစိုးရ ဒုတိယ သက္တမ္းတြင္ လယ္/ဆည္ဝန္ႀကီးဌာန ကို အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ေပါင္း၍ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုအျဖစ္ထားလိုက္ေလ သည္။ အက်ဳိးဆက္မွာ ေတာင္သူလယ္ သမားမ်ား၏လက္ေတြ႕ဘဝပင္ျဖစ္သည္။