images
UN
UN
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးအတြက္ ျပည္သူေတြ ႏိုင္ငံေရးအရ ႏိုးၾကားေအာင္ အစဥ္လုပ္ေနရန္လိုၿပီ
သိုက္ထြန္းထူး(ေရစႀကိဳ) Thursday, 13 August 2020
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအတြက္ အျပန္ အလွန္ပံ့ပိုးေပးရန္ တ႐ုတ္ႏွင့္႐ုရွား ကတိ ျပဳဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု သတင္းစာတြင္ ဖတ္႐ႈလိုက္ရပါ၏။
ဘာေၾကာင့္ အင္အားေတာင့္တင္း ေသာႏိုင္ငံႀကီးေတြ ယခုကဲ့သို႔အျပန္ အလွန္ပံ့ပိုးေရးသေဘာတူညီခ်က္ေတြ လုပ္ေနၾကရသလဲ စဥ္းစားရပါ၏။ ဆင္ ျခင္ရပါ၏။
အဓိကေဖာ္ျပထားသည္မွာ-
ႏိုင္ငံတကာအေျခအေနမွာ ''႐ုတ္ ျခည္းေျပာင္းလဲေနေၾကာင္း''ယင္းအေျခ အေနကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္
(၁) ျပင္ပမွဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္ရန္၊
(၂) ႏွစ္ႏိုင္ငံအက်ဳိးစီးပြားကို ေကာင္းစြာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္၊
(၃) တစ္ႏိုင္ငံခ်င္းစီ၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာလံုျခံဳေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ မႈဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားကို ထိန္း သိမ္းရန္၊
(၄) တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ခိုင္ခိုင္မာမာပံ့ပိုး ျခင္းျပဳလုပ္ရန္ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္က အဆိုျပဳပါ၏။
႐ုရွားသမၼတ ဗလာဒီမာပူတင္က လည္း ႐ုရွားႏိုင္ငံကိုသူဆက္လက္၍ ေခါင္းေဆာင္ခြင့္ရသည္မွာ-
(၁) ႏိုင္ငံျခားဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈကို ဆန္႔က်င္ႏိုင္ရန္၊
(၂) အမ်ဳိးသားအခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ပိုမို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္၊
(၃) ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈကို ေရရွည္ထိန္း သိမ္းထားႏိုင္ရန္၊
(၄) ႐ုရွားႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔တြင္ ကိုယ္ပိုင္ အမ်ဳိးသားေရးအခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ လံုျခံဳမႈရွိၿပီး အခ်ိန္တိုင္းတစ္ႏိုင္ငံ ႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံ အျပန္အလွန္ပံ့ပိုးေပး သြားၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ပူတင္ေျပာၾကားသည္ဟုဖတ္႐ႈေလ့လာ မိပါ၏။
ကုလသမဂၢတြင္ဗီတိုအာဏာသံုးစြဲခြင့္ ရေသာ ဤအင္အားႀကီးႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ယင္း တို႔၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခုိင္ျမဲ ေရးအတြက္''ျပည္ပစြက္ဖက္မႈ''ကို ဘာ ေၾကာင့္ စိုးရိမ္ေနရပါသနည္း။
၂ဝရာစုအတြင္းက ႐ုရွားႏိုင္ငံကို ဂိုဘာေခ်ာ့ဗ္ဦးေဆာင္ေနခ်ိန္တြင္ ျပည္ပ စြက္ဖက္မႈေၾကာင့္ ၁၅ႏိုင္ငံၿပိဳကြဲခဲ့ရ၏။ ျပည္ပအလိုက်ကျပခဲ့ရေသာ သမၼတ ဂိုဘာေခ်ာ့ဗ္၊ သမၼတယဲ့ဆင္စေသာ႐ုပ္ ေသးသမၼတမ်ားေပၚထြန္းခဲ့ၾကရပါ၏။

ဤအေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ျပည္ပစြက္ဖက္မႈ မခံရေအာင္ႀကိဳတင္၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာ တူအင္အားတည္ေဆာက္ထားေသာ သေဘာေဆာင္ေၾကာင္း ဆင္ျခင္မိပါ၏။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မွတ္ပံုတင္ထား ေသာပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာ့အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာကို ျပည္ပစြက္ဖက္မႈရွိ မရွိ အျမဲျပန္လည္ဆန္းစစ္သင့္ပါသည္။
ျမန္မာျပည္ကို ျပည္ပက စြက္ဖက္ရာ ၌ (parts and whole)အစိတ္အပိုင္းမွ တစ္ခုလံုးသို႔ဝါးမ်ဳိနည္းက်င့္သံုးခဲ့သည္။ ျမန္မာေတြက ေမ့ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္ခြင့္ လႊတ္တတ္ေသာအျမင္ျဖင့္ေနတတ္ေသာ္ လည္း နယ္ခ်ဲ႕ကရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ျခယ္ လွယ္ခဲ့သည္ကို မေမ့အပ္ေပ။
(၁) ၁၈၂၄ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕ သမားသည္ ရခိုင္ႏွင့္ တနသၤာရီကို သိမ္းသည္။
(၂) ၁၈၅၂ခုႏွစ္တြင္ ပဲခူးႏွင့္ ေအာက္ ျမန္မာျပည္ကိုသိမ္းသည္။
(၃) ၁၈၈၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕သမား၏ ေျခဖဝါး ေအာက္သို႔ ကြၽန္အျဖစ္လံုးဝက် ေရာက္ခဲ့ရသည္။
ကြၽန္ဘဝသို႔ က်ေရာက္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ပထမဆံုးေသာဆံုး႐ႈံးမႈမွာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာျဖစ္ေၾကာင္း ၁၈၈၆ ခု ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ အင္ပါယာ ျပည့္ရွင္ဘုရင္မႀကီး၏အမိန္႔အရ''သီေပါ မင္းပိုင္ ျမန္မာနယ္ေျမအားလံုးသည္ အိႏၵိယဘုရင္ခံခ်ဳပ္ပိုင္ နယ္ေျမမ်ားအျဖစ္ အုပ္စိုးခံရေစ''ဟူေသာ အမိန္႔ကို ထုတ္ ျပန္လိုက္ေလသည္။
၁၈၈၆ ခု ဧၿပီလတြင္မူ ျမန္မာလႊတ္ ေတာ္ႀကီးကို အၿပီးဖ်က္သိမ္းပစ္လိုက္ ေလသည္။
ဝိဓူရသခင္ခ်စ္ေမာင္၏ ကြၽန္ဘဝဗမာျပည္(စာ-၄၂)
''အမ်ဳိးသားလြတ္လပ္ေရးဆံုး႐ႈံးရ ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာျပည္သည္ ႏိုင္ငံေရးကြၽန္ ျဖစ္ခဲ့ရ၏။ ႏိုင္ငံေရးကြၽန္ဘဝေရာက္ရ ျခင္းေၾကာင့္စီးပြားေရးကြၽန္ဘဝသို႔ေရာက္ ၾကရ၏။ စီးပြားေရးကြၽန္ဘဝေရာက္ၿပီဆို လွ်င္လူမႈေရးကြၽန္ဘဝသို႔ေရာက္ရျမဲျဖစ္ ၏။ (ဝင္ေငြမရွိေတာ့ မိသားစုအတြက္ အဘယ္မွာလွ်င္လူမႈေရးခံစားမႈ စံစားမႈ ရွိႏိုင္ပါေတာ့မည္နည္း)

ဤသို႔ ကြၽန္ဘဝဗမာျပည္စာအုပ္ တြင္ ေဖာ္ျပထားတာဖတ္႐ႈရပါ၏။ ထိုမွ်မက ဗမာတို႔၏ တစ္ႏွစ္ဝင္ေငြႏွင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံတို႔၏ တစ္ႏွစ္ဝင္ေငြပါယွဥ္ျပ ထားပါ၏။
(က) ျမန္မာျပည္၏ လူတစ္ေယာက္တစ္ ႏွစ္ဝင္ေငြမွာက်ပ္ ၄ဝျဖစ္ခဲ့သည္။
(ခ) အေမရိကန္ျပည္တြင္ လူတစ္ေယာက္ တစ္ႏွစ္ဝင္ေငြမွာ ၂ဝ၅၃ က်ပ္၊ ထို႔ အတူ အဂၤလန္မွာ ၁ဝ၉၂ က်ပ္၊ ျပင္သစ္ ၆၃၆ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ ၂၇၁ က်ပ္ရွိေၾကာင္း သိရပါ၏။
ဤကြၽန္ဘဝဗမာျပည္စာအုပ္ကို ၁၉၆၈ ခုႏွစ္က ထုတ္ေဝခဲ့ေၾကာင္း သိရ ပါ၏။
အတိတ္က ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီးမ်ား သည္ သမုိင္းေပးတာဝန္ေက်ပြန္ၾကပါ ၏။ ျမန္မာေတြ ကြၽန္ျဖစ္ရပံုကို အခ်က္ အလက္(FACTS)ႏွင့္ယွဥ္၍တင္ျပႏိုင္တာ ေတြ႕ရပါ၏။ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြ ယွဥ္မရ ေအာင္နည္းပါးပံုကို(FIGURE)ကိန္း ဂဏန္းျဖင့္ တင္ျပခဲ့တာေတြ႕ႏုိင္ပါ၏။
ဤကဲ့သို႔ မီးေမာင္းထိုးျပသည္မွာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ITေခတ္ျဖစ္၍ အတိတ္ကႏိုင္ငံေရးသမား ႀကီးမ်ားထက္ အခ်က္အလက္ျပည့္စံုစြာ ျပည္သူထံတင္ျပၿပီး ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး နားမ်က္စိဖြင့္ေပးၾကရန္ လိုပါသည္။
၂ဝရာစုတြင္ ဆံုး႐ံႈးခဲ့ေသာ အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာ ျပန္ရခဲ့ပါၿပီ။ ၂၁ရာစုတြင္ လုပ္ရမည့္အလုပ္မွာ (၁)အခ်ဳပ္အျခာအာ ဏာတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္း ဆံုးႏိုင္ငံ(LDC)ဘဝက လြတ္ေျမာက္ေရး ျဖစ္ပါ၏။
ျမန္မာတို႔၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ပိုင္ဆုိင္မႈဘယ္အေျခအေနတြင္ရွိသနည္း။ တ႐ုတ္ႏွင့္႐ုရွားတို႔စိုးရိမ္ေနေသာ ျပည္ပ စြက္ဖက္မႈေၾကာင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ေလ်ာ့ပါးမည့္အေရးကဲ့သို႔ ျမန္မာျပည္ မွာရွိသလား ဆန္းစစ္သင့္ပါ၏။ ဤသို႔ ဆန္းစစ္ပါက ျဖစ္စဥ္အလိုက္ ဆင္ျခင္ရ ေပမည္။
ျဖစ္စဥ္(၁)
ျပည္သူလူထုႏွင့္ လႊတ္ေတာ္က ကန္႔ကြက္ေနသည့္ၾကားမွာပင္ ရခိုင္ ျပည္နယ္ ဘဂၤါလီအေရးတြင္ ျပည္ပ သား ကိုဖီအာနန္ကို အၾကံေပးေကာ္မရွင္ ကိုဦးစီးေစခဲ့ပါ၏။ ဤသည္မွာ ျပည္ပ ကစြက္ဖက္မႈကို စတင္ဖိတ္ေခၚသည့္ သေဘာေဆာင္ပါ၏။ ထိုမွ်မက ကိုဖီ အာနန္၏ အၾကံျပဳခ်က္ကို လမ္းျပေျမပံု သဖြယ္ အသံုးျပဳခဲ့ပါ၏။
ျဖစ္စဥ္(၂)
ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးတြင္ လူမ်ဳိး တုံးသတ္ျဖတ္သည္ဟု စြပ္စြဲလ်က္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ မိုင္ေပါင္းမ်ားစြာကြာေဝး ေသာ ဂမ္ဘီယာႏိုင္ငံငယ္က ICJတြင္ တရားစြဲတာ ခံရပါ၏။ ယင္းတရားခြင္ တြင္ ျမန္မာေရွ႕ေနခ်ဳပ္မ်ား မသံုးပါ။ ျပည္ပကေရွ႕ေနငွား၍ ေလွ်ာက္လဲပါ၏။ ဂမ္ဘီယာက ပထမအဆင့္မွာပင္ အသာ စီးရသြားပါ၏။ ျပည္ပစြက္ဖက္မႈအတြက္ ေငြေပး၍ ဖိတ္ေခၚသလို ျဖစ္ပါ၏။
ျဖစ္စဥ္(၃)
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ေတြ႕ဆံု ပြဲ(Code of conduct)အစည္းအေဝး၏ စပြန္ဆာမွာ ၾသစေၾတးလ်သံအမတ္ႀကီး ျဖစ္ေနပါ၏။ ျပည္ပစြက္ဖက္မႈကို လက္ ကမ္းႀကိဳဆိုေနသကဲ့သို႔ ရွိပါ၏။
ျဖစ္စဥ္(၄)
အတည္ျပဳရန္ ခက္ခဲေသာသတင္း အရ ႏိုင္ငံျခားသား ၉ဝ သည္ အေရးႀကီး တာဝန္ထမ္းေဆာင္သူ၏႐ံုးတြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရန္ ငွားရမ္းထားေၾကာင္း နားစြန္နားဖ်ားၾကားရပါ၏။ ဤသတင္း မွန္ခဲ့ေသာ္ ျပည္ပက တစ္ခါတစ္ရံ စြက္ဖက္႐ံုမက ႐ံုးဖြင့္၍စြက္ဖက္ေနေသာ သေဘာေဆာင္ေနသည္ဟုဆင္ျခင္ရပါ ေတာ့မည္။