images
UN
UN
ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ျပန့္ပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ ေပၚထြက္လာေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္ဆုိင္ရမည္႕စိန္ေခၚမႈမ်ား
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Saturday, 01 August 2020
(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
ကုိ႐ုိနာဗုိင္းရပ္စ္ကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈမ်ား အားတုံ႔ျပန္ရန္အတြက္ခ်မွတ္ခဲ့သည့္မူဝါဒ မ်ားထဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႔ျပန္ လည္ဝင္ေရာက္လာသည့္ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္ သမားမ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကုိထည့္သြင္းစဥ္းစားထားမည္မဟုတ္ ေပ။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏လုိ အပ္ခ်က္မ်ားကုိသာမက ကုိ႐ုိနာဗုိင္းရပ္စ္ ကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ ¤င္းတုိ႔၏ ဘဝရပ္တည္မႈအေျခအေနမ်ားပ်က္စီးသြား ဖြယ္ရွိျခင္းမ်ားကုိလည္းမူဝါဒမ်ားအတြင္း ၌ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ျခင္းမရွိဟုဆုိရ မည္ျဖစ္သည္။သုိ႔ေသာ္ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း သုိ႔ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာသည့္ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ဝင္ေငြႏွင့္ပတ္သက္၍ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည့္အရာမ်ားကုိ ဖန္တီးေပးရမည္ျဖစ္သည္။
(၂) အမ်ဳိးသမီးမ်ား အလုပ္အကုိင္အခြင့္ အလမ္းမ်ားဆုံး႐ႈံးျခင္း
ကုိ႐ုိနာဗုိင္းရပ္စ္ကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈမ်ား သည္ စီးပြားေရးက႑အေပၚသုိ႔အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာမႈႏွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း မ်ားထဲတြင္ လုပ္သားအင္အားအမ်ားဆုံး ရွိေနသည့္အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထိခုိက္မႈမ်ားစတင္ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ မ်ားတြင္အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနသည့္ဝန္ထမ္း မ်ားထဲတြင္ အမ်ဳိးသမီးဦးေရမွာအမ်ား ဆုံးျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဧရိယာအတြင္း ရွိအထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ ကုိင္ေနသည့္လုပ္သားဦးေရမွာသိန္းဂဏန္း ရွိေနကာ ကုိ႐ုိနာဗုိင္းရပ္စ္ကူးစက္ျပန္႔ပြား မႈမ်ားေၾကာင့္ ဝယ္လုိအားက်ဆင္းလာမႈ ႏွင့္အတူ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမ်ားပိတ္သိမ္း ရမႈျမင့္တက္လာခဲ့သည္။
ကုိ႐ုိနာဗုိင္းရပ္စ္ကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈမ်ား ကုိထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ သြားလာခြင့္ကန္႔ သတ္ျခင္းအပါအဝင္အျခားအကန္႔အသတ္ မ်ားခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္အထည္ ခ်ဳပ္စက္႐ုံမ်ားအေနျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ ေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ထိခုိက္မႈမ်ားစြာၾကံဳေတြ႕လာခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွထြက္ရွိေသာအထည္ ခ်ဳပ္ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ အမ်ားဆုံးဝယ္ယူ လ်က္ရွိသည့္တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ဥေရာပႏုိင္ငံ မ်ားတြင္ ကုိ႐ိုနာဗုိင္းရပ္စ္ကူးစက္ျပန္႔ပြား မႈမ်ားေၾကာင့္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားစြာခ်မွတ္ လုိက္ခ်ိန္၌ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိအထည္ ခ်ဳပ္စက္႐ုံမ်ားပုံမွန္အတုိင္းလည္ပတ္ႏုိင္ ရန္မလြယ္ကူသည့္အေျခအေနသုိ႔ေရာက္ ရွိသြားခဲ့သည္။ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံအခ်ဳိ႕ သည္ လုံးလုံးလ်ားလ်ားပိတ္သိမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားခဲ့ၾကသည္။ က်န္ရွိေနသည့္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမ်ားထဲတြင္လည္း ကုန္ ၾကမ္းရရွိရန္ခက္ခဲျခင္းကဲ့သုိ႔ျပႆနာမ်ား ေၾကာင့္ ပုံမွန္လည္ပတ္မႈေအာက္သုိ႔ေလွ်ာ့ ခ်လည္ပတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရသည္။အထည္ ခ်ဳပ္စက္႐ုံမ်ားမွထြက္ရွိေသာ ထုတ္ကုန္ မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပုိ႔ကုန္က႑ တြင္ပမာဏအမ်ားဆုံးတင္ပုိ႔ေနသည့္ပုိ႔ကုန္ မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း က႑မွထုတ္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈေလ်ာ့က် သြားျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ပုိ႔ကုန္က႑ ကုိပါအထိနာေစဖြယ္ရွိသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဥေရာပသမဂၢအပါ အဝင္အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားကဲ့သုိ႔ ကုိ႐ုိနာ ဗုိင္းရပ္စ္ကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ားအေပၚ ထိ ခုိက္မႈနည္းပါးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္း မရွိျခင္းေၾကာင့္အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ထိခုိက္မႈမ်ားစြာျဖစ္ေပၚဖြယ္ ရွိသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအဝင္ကမၻာ့ႏုိင္ငံ အသီးသီးအေနျဖင့္ ကုိ႐ုိနာဗုိင္းရပ္စ္ကူး စက္ျပန္႔ပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္လက္မဲ့ ဦးေရတုိးပြားလာသည့္အက်ပ္အတည္း မ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္ကာ စြမ္းေဆာင္ရည္ကြာျခားမႈအေပၚမူတည္ ၍ထိခုိက္ဆုံး႐ႈံးသည့္ပမာဏကြာျခားမည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္အမ်ဳိး သမီးလုပ္သားဦးေရမ်ားစြာပါဝင္လ်က္ရွိ သည့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑တြင္ အလုပ္သမားမ်ားအား အကာအကြယ္ေပး ေရးအစီအစဥ္မ်ားအပါအဝင္ က႑တစ္ခု လုံးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိအေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည့္ကာလရွည္မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ကုိ ခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္သင့္သည္။ ကုိ႐ုိနာ ဗုိင္းရပ္စ္ကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း က႑တြင္ အလုပ္လက္မဲ့ဦးေရတုိးပြား လာခဲ့ၿပီးေနာက္ဥေရာပသမဂၢသည္အလုပ္ လက္မဲ့ဘဝသုိ႔ေရာက္ရွိသြားသည့္အထည္ ခ်ဳပ္လုပ္သားမ်ားႏွင့္ အက်ပ္အတည္း မ်ားရင္ဆုိင္ေနရသည့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ သားမ်ားအတြက္ ရန္ပုံေငြတစ္ရပ္ေပးအပ္ ခဲ့သည္။ အဆုိပါရန္ပုံေငြအား အက်ပ္ အတည္းမ်ားရင္ဆုိင္ေနရသည့္အထည္ ခ်ဳပ္လုပ္သားမ်ားသုိ႔တုိက္႐ုိက္ေပးအပ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသမီးလုပ္သား အမ်ားစုပါဝင္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ ကုိ႐ိုနာ ဗုိင္းရပ္စ္ကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ အျခားအစားထုိးအလုပ္အကုိင္မ်ားဖန္တီး ေပးႏုိင္ရန္လည္း လြယ္ကူဖြယ္မရွိပါ။ ထို႔ ေၾကာင့္ လူမႈေရးက႑တြင္ထိခုိက္မႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕သည့္အေျခအေနသုိ႔ေရာက္ရွိမသြား ေစရန္အတြက္ ဥေရာပသမဂၢဘက္မွ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ကုိ႐ိုနာဗုိင္းရပ္စ္ကူးစက္ျပန္႔ပြား မႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနမည္ဆုိပါက အလုပ္လက္မဲ့ဘဝသုိ႔ေရာက္ရွိမည့္အထည္ ခ်ဳပ္လုပ္သားဦးေရျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္ ၍ အဆုိပါအေျခအေနမ်ားအတြက္အစုိးရ ဘက္မွသင့္ေလ်ာ္သည့္ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ ကာ အကာအကြယ္ေပးေရးအစီအစဥ္မ်ား ကုိေဖာ္ေဆာင္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။
(Ref; Meeting The Challenges of The COVID-19 Pandemic in Myanmar by IDRC)
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)