images
UN
UN
ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း၌ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ ႏုိင္ငံေရးႏွင္႕လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား၏ ပကတိအေျခအေနမ်ား
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Saturday, 04 July 2020
(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
ေရြးေကာက္ခံဒီမုိကေရစီစနစ္အား အသုံးျပဳကာ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ား အတြက္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခြင့္နည္းပါးလ်က္ ရွိသည္ဟုသတ္မွတ္ခ်င္ဖြယ္ျဖစ္ခဲ့ျခင္း သည္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားအမ်ားစုက AAအၾကမ္းဖက္လက္နက္ကုိင္ေသာင္း က်န္းသူအဖြဲ႕အား ေထာက္ခံမႈျမင့္တက္ ေစခဲ့သည့္အခ်က္ျဖစ္ေနသည္ကို အေလး ေပးစဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း၌ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ခြင့္ျပဳခဲ့ပါက AAအၾကမ္းဖက္လက္နက္ကုိင္ေသာင္း က်န္းသူအဖြဲ႕အတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူး တစ္စုံတစ္ရာမရႏုိင္သည္ကိုလည္း ထည့္ သြင္းတြက္ခ်က္သင့္သည္။
ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း၌ ရခုိင္ႏုိင္ငံ ေရးပါတီမ်ားက ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳအႏုိင္ ရခဲ့လွ်င္လည္း အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သာ အစိုးရဖြဲ႕ႏုိင္သည့္အေန အထားသို႔ ေရာက္ရွိမည္ဆုိပါက အမ်ဳိး သားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ရခုိင္တုိင္း ရင္းသားမ်ား၏ေက်နပ္လက္ခံမႈမရွိဘဲ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ လက္ရွိရခုိင္ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ဳိးသာ ထပ္မံေပၚထြက္လာမည္ ဟုသတ္မွတ္ထားဖြယ္ရွိသည္။ AA အၾကမ္းဖက္လက္နက္ကုိင္ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ထြန္းျမတ္ႏုိင္က ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း၌ မီဒီယာ တစ္ခုႏွင့္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အင္တာဗ်ဴး အတြင္း၌ ''ရခုိင္တုိင္းရင္းသားေတြက လည္း ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပႏုိင္ဖို႔ လုိ လားမယ္၊ အစိုးရဘက္ကလည္း ရခုိင္ ျပည္နယ္ထဲမွာ ေရြးေကာက္ပြဲေတြက်င္းပ ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးဖုိ႔လုိပါလိမ့္မယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဘက္က ေလးစားမႈအျပည့္နဲ႔ ေဆြးေႏြး သြားမွာျဖစ္ပါတယ္''ဟု ေျပာၾကားခဲ့ ဖူးသည္။ AAအၾကမ္းဖက္လက္နက္ ကုိင္ ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕ဘက္မွ ေရြး ေကာက္ပြဲဆုိင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္ သက္၍ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ လွ်င္လည္း အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဘက္မွ ျငင္းပယ္မည္သာျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ဘူးသီး ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ေသဆုံးခဲ့ဖူး သည့္အျပင္ ပါတီဝင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ကိုပါ ျပန္ေပးဆြဲဖမ္းဆီးခဲ့ဖူးသည့္ ျဖစ္စဥ္ မ်ားေၾကာင့္ ဗဗ လက္နက္ကုိင္အၾကမ္း ဖက္ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေရြး ေကာက္ပြဲအား ဖ်က္ဆီးရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိသည္ဟုသာ သတ္မွတ္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အျဖစ္ သတ္ မွတ္ေၾကညာထားျခင္းေၾကာင့္ ေရြး ေကာက္ပြဲဆုိင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ AA အၾကမ္းဖက္လက္နက္ကုိင္ေသာင္း က်န္းသူအဖြဲ႕ႏွင့္ တရားဝင္ဆက္သြယ္ ျခင္းမ်ဳိးျပဳလုပ္ခြင့္ရွိမည္မဟုတ္ေပ။
ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လုံျခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးႏွင့္ဆုိင္ ေသာ စြန္႔စားရႏုိင္ေျချမင့္မားသည့္အေျခ အေနမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရမည္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲႀကိဳမဲဆြယ္စည္း ႐ုံးမႈမ်ားအပါအဝင္ မဲေပးျခင္းႏွင့္ မဲေရ တြက္ျခင္းကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုပါ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေစ မည္ျဖစ္သည္။ ခရီးသြားလာခြင့္ကန္႔ သတ္ထားျခင္းႏွင့္ အသက္အႏၲရာယ္ ထိခုိက္ႏုိင္သည္အထိ ဆုံး႐ႈံးမႈႀကီးမား ႏုိင္ေသာအေျခအေနမ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ခက္ခဲသည့္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရ ဖြယ္ရွိသည့္အျပင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ကိုယ္စားျပဳယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ပစ္ မွတ္ထားသတ္ျဖတ္ခံရမည့္အႏၲရာယ္ကို စိုးရိမ္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ အဓိက အတုိက္အခံပါတီအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထား ရေသာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီကို ကိုယ္စားျပဳယွဥ္ၿပိဳင္ မည့္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားထံတြင္ လည္း အလားတူစုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိေန မည္ျဖစ္သည္။
ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္တန္းေပးျခင္း၊ မဲေပးမည့္ျပည္သူမ်ားအား သိသင့္သိ ထုိက္သည္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကား ျခင္း၊ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈမ်ားကို အင္တာ နက္ကို အသုံးျပဳလုပ္ေဆာင္ျခင္းစသည္ မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ ရခုိင္ ျပည္နယ္အတြင္း၌ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕တြင္ မိုဘုိင္းလ္အင္တာနက္လုိင္းမ်ားအား ျဖတ္ေတာက္ထားျခင္းေၾကာင့္ လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖြယ္မရွိပါ။ လုံျခံဳေရးႏွင့္ ဆုိင္သည့္စိုးရိမ္ဖြယ္အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာမ်ား အပါအဝင္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ပါ မဲေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိသြားဖြယ္ရွိသည္။ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ တပ္ မေတာ္ဘက္မွ လုံျခံဳေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေထာက္ခံခ်က္ရရွိျခင္းမရွိပါက ေရြး ေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္ခန္႔အလုိတြင္ လုံျခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္ခ်ရျခင္းမရွိေသာ ၿမိဳ႕ နယ္မ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပျခင္း ကို ေရႊ႕ဆုိင္းထားရန္ ဆုံးျဖတ္ခြင့္ရွိေန သည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ အခ်ဳိ႕တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပျခင္းကို ေရႊ႕ဆုိင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ရဖြယ္ရွိေနသည္။
(Ref; An Avoidable War: Politics and Armed Conflict in Myan- mar’s Rakhine State By ICG)
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)