images
UN
UN
ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း၌ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ ႏုိင္ငံေရးႏွင္႕လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား၏ ပကတိအေျခအေနမ်ား
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Tuesday, 30 June 2020
(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
ျမန္မာအစိုးရဘက္မွ AA အၾကမ္း ဖက္လက္နက္ကိုင္ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕ အား အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အျဖစ္လည္း ေကာင္း၊ မတရားအသင္းအျဖစ္လည္း ေကာင္း ေၾကညာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါ အဖြဲ႕ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကို အနည္းငယ္မွ်သည္းခံနားလည္ ေပးျခင္းမရွိဘဲ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ျပသရာေရာက္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အျခား တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ မတူညီေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ ခဲ့သည့္ AAအၾကမ္းဖက္လက္နက္ကိုင္ ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အား ပဋိပကၡမ်ား အဆံုးသတ္ရန္အတြက္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး မႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္အခြင့္အလမ္း အနည္း ငယ္သာ ေပးအပ္သည့္အေျခအေနသို႔ လည္း ေရာက္ရွိခဲ့သည္။
တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရး အဖြဲ႕၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူတစ္ဦးက AA အၾကမ္းဖက္လက္နက္ကိုင္ေသာင္းက်န္း သူအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္းအနည္းငယ္သာ ရရွိမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေမ ၁ဝ ရက္မွ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္အထိ တပ္မေတာ္ဘက္ မွ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈျပဳလုပ္ေပးထားမည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတြင္း၌လည္း AA အၾကမ္း ဖက္လက္နက္ကိုင္ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕ အား ထည့္သြင္းထားခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ လက္ရွိအေျခအေနအရပ္ရပ္အရ ျမန္မာ အစိုးရအေနျဖင့္ AA အၾကမ္းဖက္လက္ ကိုင္ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အား အေလွ်ာ့ ေပးခ်က္ အနည္းငယ္မွ်ကိုပင္ ေပးအပ္ ဖြယ္မရွိဘဲ ဖိအားေပးသည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈ မ်ားျဖင့္ အစြမ္းကုန္ဖိအားေပးလုပ္ေဆာင္ ဖြယ္ရွိေနသည္ဟု သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ AA အၾကမ္းဖက္ လက္နက္ကိုင္ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕ဘက္ မွ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ျဖင့္ ဆက္လက္ စခန္းသြားမည္ဆုိပါက ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ မ်ား ထပ္မံျဖစ္ပြားေနမည္ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္လည္း AA အၾကမ္း ဖက္လက္နက္ကိုင္ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕ အား 'ဝ' အထူးေဒသကဲ့သို႔ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မ်ဳိး ေပးအပ္ရန္လက္ခံဖြယ္ မရွိပါ။ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ျဖင့္သာ ဆက္လက္တုိက္ပြဲဝင္ရန္ ဆံုးျဖတ္မည္ဆို ပါက AA အၾကမ္းဖက္လက္နက္ကိုင္ ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ရခိုင္ ျပည္နယ္အတြင္း၌ ေအာင္ပြဲရရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ အစိုးရဘက္မွ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အျဖစ္ ေၾကညာခဲ့ျခင္းသည္ တပ္မေတာ္အေန ျဖင့္ AA အၾကမ္းဖက္လက္နက္ကိုင္ ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အား ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း၌ အေျခစိုက္နယ္ေျမထူေထာင္ လႈပ္ရွားမည္ကို လက္ခံျခင္းမရွိဟု ထင္ ထင္ရွားရွားျပသခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား မ်ား၏ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေရး နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ႀကိဳးပမ္းျခင္း မရွိဘဲ အမ်က္ေဒါသမ်ားအေပၚအေျခခံ သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ေျဖ ရွင္းမည္ဆိုပါက လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ မ်ား အဆံုးသတ္မည္မဟုတ္ဆုိေသာ အခ်က္အား သတိျပဳသင့္သည္။
(၄) ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားအတြင္းမွ အျခား ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား
(က) ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ စိန္ ေခၚမႈမ်ား
တစ္ကမၻာလံုးအတြက္ ရင္ဆုိင္ေျဖ ရွင္းရန္ ခက္ခဲသည့္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခု အသြင္သို႔ ေရာက္ရွိလ်က္ရွိသည့္ ကို႐ို နာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈမ်ားသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA အၾကမ္းဖက္လက္ နက္ကိုင္ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အား တိုက္ ပြဲမ်ားေလွ်ာ့ခ်ရန္ တြန္းအားျဖစ္ေစျခင္း မရွိဟု သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ အစိုးရဘက္မွ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ ခံထားရသူအား စတင္ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ မတ္လအတြင္း၌ AA အၾကမ္းဖက္လက္ နက္ကိုင္ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အား အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အျဖစ္ ေၾကညာခဲ့သည့္ အျပင္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္အထိ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေပးရန္ ဆံုး ျဖတ္ခဲ့ရာတြင္လည္း AA အၾကမ္းဖက္ လက္နက္ကိုင္ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အား ထည့္သြင္းခဲ့ျခင္းမရွိသည္ကိုၾကည့္လွ်င္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈမ်ား သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း၌ တိုက္ပြဲ မ်ား ေလ်ာ့က်သြားေရးအေပၚ အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈမရွိဟု ျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ သည္။
AA အၾကမ္းဖက္လက္နက္ကိုင္ ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕သည္ ဧၿပီ ၂၆ ရက္ တြင္ ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ထုတ္ျပန္ခဲ့ ရာ၌ ဧၿပီ ၁ ရက္မွစတင္ကာ ကို႐ိုနာဗိုင္း ရပ္စ္ကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ ထိုးစစ္ ဆင္မႈမ်ားကို ရပ္ဆုိင္းထားခဲ့ေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ယံုၾကည္လက္ခံ ႏုိင္ဖြယ္ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ မရွိခဲ့ပါ။ အဆိုပါကာလအတြင္း၌ တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA အၾကမ္းဖက္လက္နက္ကိုင္ေသာင္း က်န္းသူအဖြဲ႕ၾကားတြင္ တုိက္ပြဲမ်ား မၾကာ ခဏျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး AA အၾကမ္းဖက္လက္ နက္ကိုင္ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕က တပ္ မေတာ္ဘက္မွ တိုက္ခိုက္မႈျပဳလုပ္လာ ျခင္းေၾကာင့္ ခံစစ္ဆင္သည့္အေနျဖင့္ တံု႔ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု အေၾကာင္းျပ ခဲ့ေသာ္လည္း အေျခအေနမွန္မ်ားႏွင့္ ကင္းကြာေနသည္ဟုသာ သတ္မွတ္ရ မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကို႐ိုနာဗိုင္း ရပ္စ္ကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈမ်ားအား ကိုင္တြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ရာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ အားနည္းခ်က္မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေနသည္ ဟု သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။
(Ref; An Avoidable War: Politics and Armed Conflict in Myan- mar’s Rakhine State By ICG)
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)