images
UN
UN
အျပစ္ကင္းေသာခ်မ္းသာျခင္း Happiness of Innocent
ေနဇင္လတ္ Thursday, 25 June 2020
လူတို႔ခ်မ္းသာျခင္းကိုလိုလားၾကသည္။သို႔ေသာ္လည္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ႐ႈေထာင့္ မတူညီၾကေခ်။ ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာအေတြ႕ အၾကံဳ၊ ေနာက္ခံ၊ ပညာခံယူမႈတုိ႔အေလ်ာက္ ခ်မ္းသာျခင္းအေပၚ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုၾကရာ တြင္အကြဲအျပားျဖစ္ၾက၏။ ေယဘုယ်အား ျဖင့္ ႐ုပ္ဝတၴဳခ်မ္းသာျခင္းကို အမ်ားစု ကလိုလားၾက၏။ ေငြသံုးႏုိင္ျခင္း၊ အိမ္ ေကာင္းေကာင္း၊ ကားေကာင္းေကာင္းပိုင္ ဆုိင္ျခင္း၊ အေျ>ြခအရံမ်ားစြာရွိျခင္းကို ခ်မ္းသာမႈတစ္ခုဟု လက္ကိုင္ထားၾက၏။
တစ္ပိုင္းမွန္၊ တစ္ပိုင္းမွား
ခ်မ္းသာျခင္းကို မည္သည့္အေျခခံရပ္ တည္ခ်က္မွရႈျမင္ပါသနည္း၊ ဟူေသာေမး ခြန္းျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။ အရင္းအျမစ္အား ျဖင့္ ေလာကီခ်မ္းသာျခင္း၊ ေလာကုတၱရာ ခ်မ္းသာျခင္းႏွင့္ ေလာကီ-ေလာကုတၱရာ ႏွစ္ျဖာခ်မ္းသာျခင္းဟူေသာ ရပ္တည္ခ်က္ သံုးခုအရ အနည္းဆံုးသံုးမ်ဳိး၊ သံုးစားထြက္ လာမည္ဟုယူဆရပါ၏။
ေလာကီခ်မ္းသာျခင္းသည္ ႐ုပ္ဝတၴဳ အေပၚအေျခခံပါသည္။ မွန္ကန္စြာခ်မ္း သာျခင္း-မွားယြင္းမႈျဖင့္ ခ်မ္းသာျခင္းကို ေကာင္းစြာသံုးသပ္ေလ့မရွိၾက။ ႐ုပ္ဝတၴဳ မ်ား ခ်မ္းသာျခင္းကသာ ရည္မွန္းခ်က္ တစ္ခုလည္းျဖစ္တတ္ေလ့ရွိ၏။
ေလာကုတၱရာခ်မ္းသာျခင္းက ေလာ ကီခ်မ္းသာျခင္းႏွင့္ လံုးဝဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ ၿပီး ႐ုပ္ဝတၴဳမ်ားရွိေနျခင္းကိုပင္ မျမဲေသာ တရား၊ ဆင္းရဲေၾကာင့္ၾကရျခင္း၏ အရင္း အျမစ္၊ ေသာကတုိ႔၏ျမစ္ဖ်ားခံရာဟုခံယူ ၾကသည္။ ေနာက္ဆံုး႐ုပ္+နာမ္တုိ႔ရွိျခင္းက ပင္ဇာတိ-ဇရာ-မရဏသံသရာမွ မလြက္ ေျမာက္ႏိုင္ဟုခံယူထားၾကရာ ႐ုပ္ဝတၴဳမဆို ထားဘိ၊ ရွိေနေသာ ႐ုပ္-နာမ္ကိုပင္စြန္႔ လႊတ္ခ်င္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။
ေလာကီ-ေလာကုတၱရာ ႏွစ္ျဖာဘက္ မွ ႐ႈေသာခ်မ္းသာမႈမွာ ႐ုပ္ႏွင့္ဝတၴဳအေပၚ တပ္မက္မႈမလြန္ကဲ၊ ႀကိဳးစားမႈ၊ ကံေပးသ ေလာက္ႏွင့္ ေက်နပ္ေလ့ရွိၾကၿပီး ေလာ ကုတၱရာ႐ႈေထာင့္မွလည္း အျမဲမျပတ္ဆင္ ျခင္ေသာ ခ်မ္းသာမႈမ်ဳိးျဖစ္သည္။
အတၱဟိတ၊ ပရဟိတႏွင့္ မဇၩိမပဋိပဒါ
မေရမတြက္ႏိုင္ေသာ အတိတ္ဘဝ ေပါင္းမ်ားစြာကျပဳခဲ့ေသာ ကုသိုလ္-အကု သုိလ္ကံမ်ား၏ အက်ဳိးေပးေၾကာင့္ သံသရာ မွ မလြတ္ေျမာက္ႏုိင္ၾကေသးသူမ်ားအတြက္ ပစၥဳပၸန္လည္း ေကာင္း၊ အနာဂတ္လည္း ေကာင္းေစမည့္လမ္းစဥ္ကို ေဟာေတာ္မူ ထားခဲ့သည္။ အတၱဟိတႏွင့္ ပရဟိတပင္ ျဖစ္သည္။
အတၱဟိတသည္ မိမိအက်ဳိးအတြက္ ျဖစ္ၿပီး ပရဟိတသည္ အမ်ားအက်ိဳး အတြက္ျဖစ္သည္။ ပရဟိတဟူေသာ အသံုးသည္မ်ားစြာ ေရပန္းစားလ်က္ရိွပါ ေသာ္လည္း ပရဟိတသက္သက္ကို ဗုဒၶက အားမေပးခဲ့။ ထုိနည္းတူစြာ အတၱဟိတ သက္သက္သည္လည္း အစြန္းတစ္ပါးျဖစ္ သည္ဟု ဗုဒၶကဆိုပါသည္။ မိမိဆန္အိုးထဲ တြင္ဆန္ကို အရင္ျပည့္ၿပီးမွ အမ်ားကိုဆန္ ေဝခိုင္းေသာနည္းလမ္းစဥ္ျဖစ္သည္။


အမွားမကင္းဟုဆိုၾကရာတြင္
ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟအေျခခံေသာ ပုထုဇဥ္လူသားျဖစ္ၾကသျဖင့္ အမွားမကင္း ၾကေခ်။ သို႔ေသာ္လည္း ''အမွားမကင္း'' ''ပုထုဇဥ္''ပဲေလဟူေသာစကားမွာ အမွား ျပဳရန္တြန္းအားေပးထားျခင္းမဟုတ္သည္ ကို သတိခ်ပ္ရန္ျဖစ္သည္။
ဤတြင္ ''ခြင့္လႊတ္ႏုိင္ေသာအမွား'' ႏွင့္ ''ခြင့္မလႊတ္ႏုိင္ေသာအမွား''ဟူ၍ ႏွစ္ ပိုင္းထြက္လာႏိုင္ပါသည္။ မွားႏိုင္ေသာ အမွား၊ သို႔မဟုတ္ ခြင့္လႊတ္ႏုိင္ေသာအမွား မ်ဳိးဟု ေယဘုယ်သတ္မွတ္ႏိုင္ၿပီး ခြင့္မ လႊတ္ႏိုင္အမွား (သို႔မဟုတ္) မမွားသင့္ ေသာအမွားမ်ဳိးမွာ ကိုယ့္အမွားေၾကာင့္ အမ်ားအေပၚ မေကာင္းမႈသက္ေရာက္မည့္ အမွားမ်ဳိးျဖစ္သည္။
အထူးသျဖင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္၊ ႏိုင္ငံအဆင့္ေခါင္းေဆာင္ မ်ား ဤအခ်က္ကို အထူးအေလးျပဳဂ႐ု ထားသင့္ၾကသည္။ အမ်ားကိုကိုယ္စားျပဳ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာသျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ဆံုး ျဖတ္ခ်က္သည္အမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ ၏။႐ိုးသားေသာအမွားကိုပင္မက်ဴးလြန္သင့္ လွ်င္ ရည္ရြယ္ခ်က္ပါေသာ အမွားမ်ဳိးဟူ လွ်င္ကား ဆိုဖြယ္မရွိဟုေရးလိုပါသည္။သို႔ေသာ္လည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပညာ နည္းပါးသည့္အခါ အတၱလြန္က်ဴးလာ၍ မွားတတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေလာဘ၊ ေဒါသ ထက္ေမာဟစ႐ိုက္ႀကီးေသာေခါင္းေဆာင္ မ်ား၌ (ႏါသ) လြန္ကဲတက္ေလရာ၊ ခြင့္ မလႊတ္ႏိုင္ေသာ အမွားမ်ဳိးအထိ က်ဴးလြန္ ႏုိင္ၾကရတတ္ပါ၏။
ထုိ႔ေၾကာင့္ မွားျခင္း-မွန္ျခင္းသည္ ပညာႏွင့္ ေျပာင္းျပန္အခ်ဳိးက်ၿပီး အတၱ ႏွင့္ ေမာဟသည္လည္းပညာႏွင့္ ေျပာင္း ျပန္အခ်ဳိးက်ပါ၏။ ပညာနည္းလွ်င္ အမွား မ်ားသလို၊ အတၱႀကီးသူလည္း ျဖစ္ေလ့ရွိ သည္။ ပညာႀကီးလွ်င္ အမွားနည္းသလို၊ အတၱနည္းသူလည္း ျဖစ္တတ္ျပန္ပါသည္။
''လူပဲ...အမွားမကင္းႏုိင္'' ဟူေသာ စကားကို တလြဲအနက္မေကာက္ရန္ျဖစ္ သည္။ ေလာကုတၱရာသက္သက္မသြား ႏိုင္ေသးသေရြ႕၊ လူ႔ေလာကတြင္ ရွင္သန္ေန ရသမွ်ကာလပတ္လံုး မွားႏုိင္ၾကသည္မွန္ ေသာ္လည္း၊ အမွန္တကယ္ပညာႀကီးၾက သူမ်ားအမွားနည္းတတ္ေလ့ရွိၾကၿပီး သာ မန္ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ေသာ အမွားမ်ဳိးထက္မပိုၾက သည္ကို သတိထားေလ့လာၾကည့္သင့္ၾက ပါသည္။
''အမွားမကင္းႏုိင္''ဟူသည္ မွားရန္ အားေပးသည္မဟုတ္ပါ။ သာမန္အမွားျပဳ သူကို ေျဖသိမ့္ျခင္းမွ်သာျဖစ္ပါသည္။
အျပစ္ကင္းေသာခ်မ္းသာျခင္း
ခ်မ္းသာျခင္းတို႔တြင္ အျပစ္ကင္းေသာ ခ်မ္းသာျခင္းႏွင့္ အျပစ္မကင္းေသာခ်မ္း သာျခင္းဟူ၍ ရွိလာႏိုင္ျပန္သည္။ အတၱ ဟိတကိုေဆာင္ရြက္၍ ႐ုပ္ဝတၴဳတုိ႔၏ခ်မ္း သာျခင္းအမႈကိုျပဳရာတြင္ သမၼာအာဇီဝျဖင့္ ခ်မ္းသာသူမ်ားမွာ အျပစ္ကင္းေသာခ်မ္း သာျခင္း Happiness of Innocent ကိုရရွိ ပါသည္။ အိပ္ေပ်ာ္သည္။ စားဝင္သည္။စိတ္ရွင္းသည္။
႐ုပ္ဝတၴဳခ်မ္းသာမႈေနာက္အလြန္အၾကဴး လိုက္ပါသူမ်ားမွာ သမၼာအာဇီဝမျဖစ္ခဲ့ သည္ရွိေသာ္ အျပစ္ကင္းေသာခ်မ္းသာမႈကို ရရွိၾကမည္မဟုတ္ႏိုင္။ ကိုယ့္အေၾကာင္းကို ကိုယ္သာသိသည္၊ ကိုယ့္လုပ္ရပ္တို႔ ကိုယ္ သာသိသည္။ အကုသိုလ္အက်ဳိးက အရိပ္ တစ္ခုလိုလိုက္လာမည္ျဖစ္သလို ေကာင္း စြာစားဝင္၊ အိပ္ေပ်ာ္မည္လည္းမဟုတ္ေခ်။
တစ္သိန္းရၿပီး အျပစ္ကင္းေသာခ်မ္း သာမႈက ၁ဝသိန္းရၿပီး အကုသိုလ္မကင္း ေသာ ႐ုပ္ဝတၴဳခ်မ္းသာမႈထက္ သာလြန္ ပါသည္။ မ်က္ေတာင္တစ္ဆံုးႏွင့္ မ်က္စိ တစ္ဆံုးၾကည့္သကဲ့သို႔ ကြာျခားလွပါ၏။
ဘဝတစ္ခုသည္ တိုေတာင္းလွပါ၏။အခ်ိန္တန္လွ်င္ ဘာမွယူသြား၍မရပါ။ သို႔ ေသာ္လည္း မယူခ်င္ဘဲပါသြားသည့္အရာ ကမူျပဳခဲ့ေသာကုသိုလ္၊ အကုသိုလ္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ အျပစ္ကင္းေသာခ်မ္းသာျခင္း သည္ ကုသိုလ္ျဖစ္ေစၿပီး အျပစ္မကင္း ေသာခ်မ္းသာသူသည္ အကုသိုလ္ႀကီးစုိး တတ္ပါ၏။
ပဋိသေႏၶမွသည္ ရွင္သန္ျဖတ္သန္းေန စဥ္ကအလယ္၊ စုတိစိတ္က်ခါနီးအထိ လူတုိ႔သည္ ေဇာအလီလီကို ျဖတ္သန္း ၾကရပါ၏။ အျပစ္ကင္းေသာခ်မ္းသာမႈကို ရွည္ၾကာစြာခံစားခဲ့ရသူသည္ ေဇာကို လည္း ေကာင္းစြာျဖတ္သန္းႏုိင္မည္ျဖစ္ ရာ ယခုဘဝမွာေရာ ေနာက္ျဖစ္မည့္ဘဝ ကိုပါ ေကာင္းေသာေက်းဇူးျပဳတတ္သည့္ နိယာမကိုသိခဲ့ၾကလွ်င္...