images
UN
UN
အေရးႀကီးကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈဥပေဒ
ေမာင္ဉာဏ္စိန္ Saturday, 06 June 2020
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ မတ္လ ၃ဝ ရက္စြဲျဖင့္ အမိိန္႔ေၾကာ္ ျငာစာအမွတ္ ၂၁/၂ဝ၂ဝ ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ သည္။ ယင္းအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၏ အပိုဒ္ (၁)တြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ အေရးႀကီးကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈဥပေဒ ပုဒ္မ- ၄၊ပုဒ္မခြဲ(က)အရ ေအာက္ေဖာ္ျပ ပါ ကုန္စည္မ်ားကို အေရးႀကီးေသာ ကုန္ စည္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္-
(က) Coronavirus disease 2019 (COVID-19)ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရးဆုိင္ရာ၊ က်န္းမာေရး အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား
(ခ) ေဆးဝါးမ်ား
(ဂ) စားသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ား
အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၏အပုိဒ္ (၂) တြင္ အပိုဒ္ (၁) ပါ ကုန္စည္မ်ားကို ေစ်းကြက္ အတြင္း ေစ်းႏႈန္းျမႇင့္တင္ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေစ်းႏႈန္းျမႇင့္တင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေစ်းကစားရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ သို ေလွာင္ျခင္းကို အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ ျပန္သည့္ေန႔မွစ၍တားျမစ္လိုက္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၏ အပိုဒ္(၃)တြင္မူ အပိုဒ္(၁)ပါ ကုန္စည္မ်ားကို ေစ်းကြက္ အတြင္း ေစ်းႏႈန္းျမႇင့္တင္ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေစ်းႏႈန္းျမႇင့္တင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေစ်းကစားရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ သို ေလွာင္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရွိပါက အေရးႀကီးကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ ေဆာင္မႈဥပေဒ ပုဒ္မ(၅) အရ အေရးယူ ျခင္းခံရမည္ဟု အသိေပးေၾကညာထား သည္ကို ေတြ႕ရသည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါ ဥပေဒကို ျပ႒ာန္း ခဲ့သည္မွာ ရွစ္ႏွစ္မွ်ရွိၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း လူစိတ္ဝင္စားေသာ ဥပေဒတစ္ခုမဟုတ္ ေခ်။ လူသိနည္းၾကေသာ ဥပေဒတစ္ခု သာျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ကမၻာ့ကပ္ ေရာဂါတစ္ခုျဖစ္သည့္ COVID-19 ေရာဂါ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာ ၿပီး အထက္ေဖာ္ျပပါအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာကို ထုတ္ျပန္လုိက္ရသည့္အတြက္ ယင္း ဥပေဒကို လူေတြစိတ္ဝင္စားလာၾက သည္။ ပုဒ္မ(၅)အရ ျပစ္ဒဏ္ေပးလွ်င္ မည္မွ်အထိ က်ခံရမည္နည္းဟု သိခ်င္ လာၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ကုန္စည္သို ေလွာင္ေရးသမားမ်ား၊ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္း အေရာင္းအဝယ္သမားမ်ားက ပို၍သိခ်င္ လာၾကသည္။
ဤဥပေဒျပ႒ာန္းရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ ခ်က္ကို ပုဒ္မ(၃)တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ယင္းျပ႒ာန္းခ်က္အရ (က)ႏုိင္ငံသားမ်ား ၏ အက်ဳိးစီးပြားကို အေထာက္အကူျပဳ မည့္ ကုန္စည္မ်ားႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ရန္၊ (ခ)ႏုိင္ငံသား မ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ထိခိုက္ေစႏုိင္ ေသာ ကုန္စည္မ်ားႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ကို ကန္႔သတ္တားဆီးရန္၊ (ဂ) ေဘး အႏၲရာယ္၊ ကူးစက္ေရာဂါႏွင့္ အျခားမလုိ လားအပ္ေသာကိစၥတစ္စုံတစ္ရာေပၚ ေပါက္ႏုိင္သည့္ ကုန္စည္ႏွင့္တိရစၧာန္မ်ား အား ျပည္တြင္းသယ္ေဆာင္မႈ၊ ျပည္တြင္း သုိ႔တင္သြင္းမႈႏွင့္ျပည္ပသို႔တင္ပို႔မႈတုိ႔ကို တားဆီးႏုိင္ရန္ဟု ေဖာ္ျပထားေပသည္။

ပုဒ္မ(၄)တြင္- ၄(က)ႏွင့္ ၄ (ခ)၊ ၄(ဂ)ပါ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာန အစိုးရအဖြဲ႕က အာဏာအပ္ႏွင္းပိုင္ခြင့္ကို ေဖာ္ျပထား သည့္ တားျမစ္မိန္႔၊ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ မိန္႔၊ ႀကီးၾကပ္မိန္႔၊ ကာကြယ္မိန္႔ႏွင့္လို အပ္ေသာ အျခားအမိန္႔တို႔ကို သက္ဆုိင္ ရာဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ထုတ္ျပန္ပိုင္ခြင့္ရွိလာ သည္။ ယင္းျပ႒ာန္းခ်က္အရ စီးပြားေရး ႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန သည္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာ စာအမွတ္ ၂၁/၂ဝ၂ဝ ကို ထုတ္ျပန္ေၾက ညာလိုက္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။
ပုဒ္မ (၅)ႏွင့္ (၆)တို႔တြင္ ျပစ္မႈ ႏွင့္ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ပုဒ္မ(၅)အရ မည္သူမဆုိ ပုဒ္မ(၄)အရ ထုတ္ျပန္ေသာ အမိန္႔တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ ျခင္းခံရလွ်င္ ထုိသူအား အနည္းဆုံး ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္လမွ အမ်ားဆုံးေထာင္ ဒဏ္သုံးႏွစ္ထိ ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ က်ပ္ ငါးသိန္းထက္မပိုေသာေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ျခင္းခံရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပုဒ္မ(၄)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္လွ်င္ အနည္းဆုံးေထာင္ဒဏ္ေျခာက္လခ်မွတ္ ရမည့္အျပင္ ေငြဒဏ္ပါတပ္႐ိုက္ျခင္းခံရ မည္ျဖစ္သည္။ ဤဥပေဒအရ ျပစ္မႈတစ္ ရပ္ရပ္ကို ေထာင္မခ်မေနရ၊ ခ်ရမည္ျဖစ္ သည္။ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းေရာင္းခ်သူ မ်ား၊ စားသုံးကုန္ေရာင္းခ်သူမ်ား၊ အထူး သတိထားၾကရန္ျဖစ္သည္။ ဤဥပေဒကို အမွတ္တမဲ့မေနဘဲ ေလ့လာထားသင့္ေပ သည္။ အျမင့္ဆုံးျပစ္ဒဏ္သည္ သုံးႏွစ္ အထိ ရွိသည္ကိုလည္း မေမ့သင့္ေပ။
ပုဒ္မ(၆)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ ျပစ္မႈ ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ သက္ေသခံပစၥည္းကို ဖ်က္ဆီးေစရန္ ျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ဘ႑ာ အျဖစ္ သိမ္းဆည္းေစရန္ျဖစ္ေစ၊ အျခား နည္းျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲရန္ျဖစ္ေစ တရား႐ုံး တြင္ အမိန္႔ခ်ခြင့္အာဏာရွိေပသည္။
ပုဒ္မ(၇)တြင္ ဤအမႈသည္ ရဲအေရး ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ျပစ္မႈျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ထားသျဖင့္ ရဲက ဝရမ္းမပါဘဲ ဖမ္းဆီး ခြင့္ရွိေပသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ကုန္စည္မ်ား၊ အထူးသ ျဖင့္ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းသိုေလွာင္သူ၊ ေရာင္းခ်သူမ်ားအေနျဖင့္ ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ ေလ့လာ ထားသင့္ၾကသည့္အျပင္ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေၾကညာထား သည့္ တားျမစ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း တိိတိ က်က်လိုက္နာေဆာင္ရြက္သင့္ၾကေၾကာင္း တုိက္တြန္းေရးသားအပ္ေပသည္။