images
UN
UN
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းေၾကာင့္ ရရွိႏုိင္ေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ စြန္႔စားရႏုိင္ေျခမ်ား
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Sunday, 23 February 2020

(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
စီဆန္နီက ''ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံ ထဲကုိဝင္ေရာက္လာတဲ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးဆုံးျဖတ္တဲ့ေနရာမွာေဒသခံ ျပည္သူေတြကုိ ဘယ္ေလာက္အက်ဳိးရွိ ေစမလဲလုိ႔ စဥ္းစားရပါလိမ့္မယ္။ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းေတြဆုိတာကလည္း ေဒသခံ ေတြကုိအေျချပဳတည္ေဆာက္ရေလ့ရွိပါ တယ္။ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံထဲ မွာ ႏွစ္ႏွစ္ သုံးႏွစ္ကေန ငါးႏွစ္အထိၾကာ ျမင့္တာမ်ဳိးျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေဒသခံေတြကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံထဲမွာ အျမဲေနထုိင္မယ့္သူေတြျဖစ္လို႔သူတုိ႔အတြက္ အေလးေပးစဥ္းစားေပးမယ္ဆုိရင္သူတုိ႔ရဲ႕ အနာဂတ္လည္းပုိေကာင္းလာမွာပါ။ အဲဒီ လိုျဖစ္လာရင္ ႏုိင္ငံအတြက္လည္းေကာင္း လာပါလိမ့္မယ္။ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္ထားတဲ့စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြမွာတာဝန္ယူေနတဲ့အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ေတြဟာ ႏုိင္ငံျခားသားေတြ ျဖစ္ေပမယ့္ သူတုိ႔ရဲ႕လက္ေထာက္ေတြက ေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြျဖစ္ၾကတာ မ်ားပါတယ္''ဟုေျပာသည္။
ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈမ်ားသည္ အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ စြန္႔ဦး တီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ထိခိုက္ေစ ေလ့ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိထားၿပီးျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ ျပည္ တြင္းရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စြန္႔ဦး တီထြင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားေၾကာင့္ထိခုိက္ မႈမျဖစ္ေစရန္ သတိျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံ အတြင္းသုိ႔ေရာက္ရွိလာရန္ ခက္ခဲေသာ္ လည္း ျပန္ထြက္သြားရန္လြယ္ကူေလ့ရွိ ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း၌စီးပြား ေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ အရည္အေသြးေကာင္း မ်ားပုိင္ဆုိင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအပါ အဝင္ျပည္တြင္းအားကုိ အေလးေပးမည့္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးကုိ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဘ႑ာေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ မက္လုံးမ်ားေပး အပ္ျခင္းကဲ့သုိ႔ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားအစုိးရ ဘက္မွ ပစ္မွတ္ထားလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ဳိး ျပဳလုပ္သင့္သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္း ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ဆြဲေဆာင္ႏုိင္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္အျပင္ ပစ္မွတ္ထား ေဖာ္ေဆာင္မည့္က႑မ်ားကုိပါေဖာ္ထုတ္ ႏုိင္ျခင္းေၾကင့္ အားသာခ်က္မ်ားစြာျဖစ္ ေပၚေစေလ့ရွိသည္။
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္က က်င္းပခဲ့ေသာေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္သည္ ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္ ေနရာစုစုေပါင္း၏ ၈၆ ရာခုိင္ႏႈန္းနီးပါး အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။ အစုိးရအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ေနာက္တြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာအရာမ်ား သည္ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ဆုိင္ေသာေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိသူမ်ား အတြက္ ေက်နပ္ဖြယ္အေနအထားမ်ဳိးတြင္ ရွိမေနခဲ့ေပ။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိဘယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရရွိခဲ့ေသာ လက္ရွိျမန္မာ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ ျဖစ္စဥ္ မ်ားေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ဆုိင္သည့္ ေဝဖန္ျပစ္တင္မႈမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးက႑ အားအေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ခြင့္ရွိေနသည့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အခ်ဳိ႕အားပုိင္ဆုိင္ထားေသာ တပ္မေတာ္ကုိ လြန္ဆန္ႏုိင္ျခင္းမရွိေသာ ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္အေနျဖင့္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္မ်ား ႏွင့္ကုိက္ညီျခင္းမရွိေသာ အရာမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သုံးသပ္သူ မ်ားလည္းရွိခဲ့သည္။
ရခုိင္ျပည္နယ္အေရး ႏွင့္ဆုိင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အစၥလာမၼစ္ႏုိင္ငံ မ်ားကျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ အေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ဟု လက္ခံကာတပ္မေတာ္အား အေရးယူအျပစ္ေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ေမွ်ာ္ မွန္းခဲ့ပုံရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က တပ္မေတာ္ဘက္မွ ရပ္တည္ခဲ့သည့္အသြင္ျဖစ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေဝဖန္ျပစ္တင္မႈမ်ားေပၚထြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ ဂမ္ဘီယာႏုိင္ငံက ျမန္မာႏုိင္ငံအား ရခုိင္ ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား အတြင္း၌ပါဝင္ခဲ့သည့္ မ်ဳိးသုဥ္းသတ္ ျဖတ္မႈမ်ားအား ကုိင္တြယ္ရန္ပ်က္ကြက္ ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲကာႏုိင္ငံတကာတရား႐ုံး တြင္ တရားစြဲဆုိမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံ တကာတရား႐ုံးက ျမန္မာႏုိင္ငံလုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္ေလးခ်က္အား သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။
လာမည့္ႏုိဝင္ဘာလတြင္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္စီစဥ္ထားကာ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေခ်ာေမြ႕စြာလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့မည္ဆုိပါက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီစနစ္သည္ ပုိမုိ အေျခခုိင္လာမည္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ဆုိင္ေသာအေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္ေပၚဖြယ္ ရွိေနကာ ျဖစ္ေပၚလာမည့္အေျပာင္းအလဲ မ်ားထဲ၌ ႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးက႑အား တြန္းအားေပးမည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံ မႈမ်ားဝင္ေရာက္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္မည့္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ေခါင္း ေဆာင္မ်ားပါရွိလာပါက ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြက္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာအနာဂတ္ ေကာင္းမ်ားဖန္တီးႏုိင္ရန္ျဖစ္ႏုိင္ေျချမင့္ တက္လာမည္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းရွင္မ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္လုပ္ ငန္းစုမ်ားအေနျဖင့္ ¤င္းတုိ႔အတြက္မည္ သည့္အခြင့္အလမ္းမ်ားေပၚထြက္လာမည္ ကုိ ေစာင့္ေမွ်ာ္အတည္ျပဳၿပီးမွသာလွ်င္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ¤င္းတုိ႔အတြက္စိတ္ဝင္စားဖြယ္ကမ္းလွမ္း မႈမ်ားေပၚထြက္လာျခင္းမရွိပါက ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ၾကမည္မဟုတ္ပါ။ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အေနျဖင့္ လက္ရွိႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္း အေနျဖင့္ ¤င္းတုိ႔၏ ေငြေၾကးမ်ားအေပၚ မည္မွ်အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစသနည္းဆုိ ေသာအခ်က္ကုိ သတိႀကီးႀကီးထားကာ စဥ္းစားရန္လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။
(Ref; The benefits (and risks) of investing in Myanmar By Bar-clay Ballard )